Prospectus

nl en

Manchu & Manchustudies I

Course
2016-2017

Voorkennis

Geen

Beschrijving

Klassiek Mantsjoe en Mantsjoerologie I maakt de student wegwijs in de bestudering van het klassiek Mantsjoe, de overheidstaal van de Qing-dynastie (1644-1911). Hierbij staan schriftherkenning en toepassing van de belangrijkste grammatica centraal. Voorts zal deze cursus via het schrift- & taalverwervingscomponent doorkijkjes bieden naar de bestudering van Mantsjoe & de Mantsjoes—voor en na de stichting van de Qing.

Leerdoelen

Na het volgen van Klassiek Mantsjoe en Mantsjoerologie I kan de student …

— Het schrift lezen, schrijven en transcriberen.
— Kennis van basismorfosyntaxis toepassen om zinnen te begrijpen.
— Zinnen modellen, d.w.z. vertaalstrategieën hardop toelichten.
— Aan anderen uitleggen welke rol de Mantsjoes in de geschiedenis gespeeld hebben.

Rooster

Zie collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 EC x 28 uur = ca. 140 uur in totaal. Splits zich in:

  • 13 × 2 contacturen = 26 uur

  • ca.5 uur voorbereiding per collegeweek = ca. 65 uur

  • ca. 49 uur voor een eigen geannoteerde vertaling

Toetsing

  • Twee deeltentamens: schriftelijk tentamen in de eerste toetsweek (35%) en mondeling aan het eind van het semester (65%).

Het eindcijfer bestaat uit het gewogen gemiddelde van beide tentamens. Elk tentamen kan afzonderlijk worden herkanst bij een onvoldoende (5,49 of lager).

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Collegeplank en eigen online studieomgeving

Contact

Fresco Sam-Sin