Prospectus

nl en

Literatuur: Postmodernism (Movements 3)

Course
2016-2017

Toegangseisen

Propedeuse BA Geesteswetenschappen.

Beschrijving

Postmodernisme als literaire stroming zet zich af tegen het modernisme, maar is tegelijkertijd een voortzetting daarvan. Een belangrijk verschil is dat in postmodernistische teksten de modernistische kloof tussen hoge en lage cultuur wordt geproblematiseerd. Daarnaast zouden deze teksten conventionele onderscheidingen tussen auteur, verteller, personage en lezer niet eerbiedigen, maar ze juist demonstratief door elkaar laten lopen. Deze twee aspecten hebben postmodernisme ten dele zijn slechte naam bezorgd. Dit college beoogt een tegenwicht te bieden aan deze cultuurpessimistische versie door vooral ook aandacht te besteden aan ‘kritische’ varianten van het postmodernisme die aanzetten tot nadere reflectie op werking en effect van representaties. Deze reflecties maken vertakkingen mogelijk naar taalfilosofie, beeldcultuur, politiek en postkolonialisme, die besproken worden aan de hand van een diverse selectie postmoderne teksten van o.a. Jeanette Winterson, Arnon Grunberg, Walter Abish en J.M. Coetzee. Verder komt ook de vraag naar het einde van het postmodernisme als literaire stroming ter sprake: in hoeverre vraagt de huidige politieke situatie om een post-postmodern “einde aan de ironie” en een “terugkeer van het engagement”?

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van de historische relatie tussen modernisme en postmodernisme en inzicht in de kunstgrepenvormentaal en thematiek van het postmodernisme;

  • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën hierover;

  • is de student in staat kennis van het postmodernisme op de eerste plaats in literatuur, maar ook in film en beelden kunst te herkennen, te beschrijven en te interpreteren;

  • is de student in staat in de vorm van een paper een betoog op te bouwen waarin een postmodernistische tekst geïnterpreteerd wordt.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 114 uur

Toetsing

Referaat (10%), twee schrijfopdrachten (elk 45%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor Safe-Assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peer-feedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen op Blackboard

Secundaire literatuur:
Brian McHale, Postmodernist Fiction (1987).
Linda Hutcheon, A Politics of Postmodernism (2002).
Een selectie postmodernistische romans en verhalen.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor colleges, tentamens en papers aan te melden via uSis.

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier vinden.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent dhr. J.I. Doolaard.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats.
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website