Prospectus

nl en

Cinema: Avant-garde (Movements 2)

Course
2016-2017

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit college is het tweede in de reeks van stromingen colleges binnen de Filmtrack. We staan hierin stil bij de historische avant-gardes van het interbellum, zoals het Futurisme, het constructivisme, de Russische montage school, Dada en het Surrealisme, als ook bij Amerikaanse avant-garde cinema van de jaren 60, en de politieke avant-gardes van de jaren 70. Specifieke aandacht gaat herbij uit naar de manier waarop avant-garde filmmakers en -stromingen de specifieke kenmerken van cinema verkennen, vaak in interactie met andere kunstvormen, vandaar ook dat bijvoorbeeld zo veel schilders en fotografen die in deze tijd geïnteresseerd zijn in film. Tevens staan wij stil bij de vraag op welke manieren experimentele filmmakers hebben geprobeerd typisch moderne verschijnselen zoals de opkomst van de metropool en de massa, de technologische reproduceerbaarheid van beeld en geluid, de veranderende ervaring van tijd en ruimte, middels cinema weer te geven, te becommentariëren en te doorbreken? Naast films, historische fenomenen en de nodige theoretische reflecties, zullen in deze cursus ook een aantal andersoortige teksten worden aangereikt en besproken, zoals een manifesten en een getuigschrift.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de meest invloedrijke stromingen c.q. ontwikkelingen binnen de avant-garde cinemas van de jaren 1920 en 1960/70;

  • heeft de student kennis van en inzicht in de belangrijkste discussies en theorieën hierover

  • is de student in staat deze tendensen en discussies historisch te situeren

  • kan de student verschillende (film-)theoretische opvattingen die over deze stromingen bestaan herkennen, begrijpen en parafraseren

  • is de student in staat de student stijlkenmerken, (vertel)procédé‘s, en typerende cinematografische technieken behordende tot de besproken avantgardes herkennen, benoemen en interpreteren

Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden of een link naar het rooster op de opleidingswebsite. De link naar de roosterpagina kan door de onderwijsadministratie gevuld worden.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Colleges: 26 uur
Zelfstudie: 110 uur
Toetsing: 4 uur

Toetsing

Paper (30%)
Schriftelijk tentamen (70%)

Herkansing:
Schriftelijk tentamen (70%)
De paper kan niet herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: mededelingen; het ter beschikking stellen van literatuur en ander studiemateriaal; discussiefora; het stellen van tussentijdse vragen aan medestudenten; safe-assign.

Literatuur

Artikelen op Blackboard.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor colleges, tentamens en papers aan te melden via uSis.

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier vinden.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent
Dr. E.A. Steinbock.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats.
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap