Prospectus

nl en

Literature:

Course
2016-2017

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit college is het tweede in de reeks van stromingen-colleges binnen de track Literatuurwetenschap. Het behandelt de historische avant-garde bewegingen uit de vroege twintigste eeuw en het modernisme.
De historische avant-garde omvat een reeks roemruchte bewegingen als het futurisme, het surrealisme en dada. Hun poëtica berustte op een anti-institutioneel karakter en verzette zich tegen de ‘autonomie’ van de kunst. Dit verzet krijgt gestalte in opruiende manifesten, in klankgedichten, in provocerende museumstukken en in literaire teksten. We lezen een aantal manifesten en bespreken het werk van avant-gardistische auteurs als Vladimir Majakovski, André Breton, Kurt Schwitters en Paul van Ostaijen.
De historische avant-garde bewegingen hangen nauw samen met het literaire modernisme, niet in de laatste plaats omdat beide stromingen opgevat kunnen worden als specifieke reacties op het sociaal-culturele fenomeen van de moderniteit. Industrialisering, urbanisatie, economische expansie, de versnelling van het openbare leven en de daarmee samenhangende veelheid aan indrukken bepalen de in veel opzichten overrompelende ervaring van deze moderniteit.
Enerzijds kenmerken zowel de historische avant-garde als het modernisme zich door een streven naar formele vernieuwing. Anderzijds onderscheidt het modernisme zich van de avant-garde bewegingen door een extreme subjectivering van literatuur: taal wordt als een ‘tweede huid’ voor het subject, ‘particulier als een vingerafdruk’. Verschillende vormen en aspecten van het modernisme komen aan de orde. We lezen werk van bekende modernistische auteurs als Franz Kafka, Virginia Woolf, Thomas Mann, T.S. Eliot, Martinus Nijhoff, en Jean Rhys.

Leerdoelen

  • Inzicht in de meest invloedrijke stromingen c.q. ontwikkelingen binnen de westerse literatuur gedurende de periode van ca. 1900-1945, en in de theorieën hierover.

  • Kennis van de historische avant-garde en het modernisme, en van de relatie van deze stromingen met hun historische context, in het bijzonder de relatie ten opzichte van het sociaal-culturele fenomeen van de moderniteit.

  • Inzicht in de specifieke literaire procédés, de thematiek en de (politieke) inzet van de stromingen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Combinatie hoor-/werkcollege

Studielast

280 uur, waarvan:
Bijwonen colleges: 28 uur
Voorbereiden colleges (bestuderen literatuur): 180 uur
Toetsing: 72 uur

Toetsing

Presentatie en deelname aan de discussie (10%)
Mid-term paper (30%)
Tentamen (60%)
Bij een onvoldoende als eindresultaat kan het tentamen herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor informatievoorziening, het ter beschikking stellen van studiemateriaal, safe assign, en cijferoverzicht.

Literatuur

Verschillende losse teksten (op Blackboard en op de collegeplank in de UB)
Verschillende literaire werken (titels onder voorbehoud):
Franz Kafka, Die Verwandlung (De gedaanteverwisseling)
Thomas Mann, Tod in Venedig (Dood in Venetië)
Jean Rhys, Good Morning, Midnight
Virginia Woolf, To the Lighthouse
William Faulkner, As I Lay Dying
T.S. Eliot, “The Love Song of J. Alfred Prufrock”
Martinus Nijhoff, “Awater”

Aanmelden

Studenten dienen zich voor colleges, tentamens en papers aan te melden via uSis.

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier vinden.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs: n.v.t.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent
Mw. Dr. M.J.A. Kasten

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats.
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap en op de collegeplank in de UB).