Prospectus

nl en

The German Language: Fundamentals I

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het college bestaat uit twee pallelle componenten: een praktijkdeel en een theoriedeel/begeleidend deel. Het praktijdgedeelte concentreert zich op de verwerving van de Duitse taal. De basis voor het college is een methode die de taal in alle 4 vaardigheiden (lezen, luisteren, schrijven en spreken) oefent en de grammatica herhaalt en verder ontwikkelt. Het theoriedeel/ begeleidend deel concentreert zich op een korte inleiding in de uitspraak van het Duits met uitspraakoefeningen en oefeningen van de technieken van het wetenschappelijk refereren en schrijven. Studenten bereiden een kleine wetenschappelijke presentatie voor en werken daarnaast aan een kort werkstuk.

Leerdoelen

De studenten

 • beheersen centrale aspecten van de Duitse grammatica;

 • beschikken over de belangrijke woordenschat op B1 niveau;

 • beheersen de uitspraak van het Duits op B1 niveau

Studenten zijn in staat om

 • deze kennis succesvol te gebruiken/toe te passen zowel bij het schrijven als bij het spreken

 • de basale structuur van een werkstuk en een mondelinge presentatie op te zetten;

 • sterke en zwakke punten wat betreft het eigen taalvermogen te benoemen en zelfstandig aan de zwakke punten te elimineren.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totaal aantal uren: 280 – 10 EC

 • College: 6 uur per week x 13 weken = 78 uur

 • Voor- en nabereiding college: 8 uur per week x 13 weken = 104 uur

 • Voorbereiding mondeling tentamen: 24 uur

 • Voorbereiding tussentoetsen en schriftelijk tentamens: 70 uur

 • Tentamen: 4 uur

Toetsing

Toetsing:
Voorwaarde (zonder cijfer): actieve participatie, indienen van schriftelijke opdrachten, 7 toetsen per hoofdstuk van de methode (woordenschat en grammatica), zelfstandig werken met oefenmateriaal.
Toetsen (met cijfer):

 • schriftelijk en mondeling tussententamen aan het einde van blok 1

 • eindtentamen (schriftelijk en mondeling)

 • mondelinge presentatie met een bijhorend kleine werkstuk (1.000 woorden).

Weging:
Schriftelijke tentamens (tusententamen, eindtentamen en werkstuk) samen 70% en mondeling tentamen (tussententamen, eindexamen en presentatie) 30% .
Alle schriftelijke tentamengedeeltes en alle mondelinge tentamen/presentatie moeten voldoende zijn.
Herkansing:
De herkansing omvat de stof van de deeltoetsen. Het schriftelijke en het mondelinge tentamen kunnen worden herkanst .

Nabespreking tentamen
Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • informatie

 • opdrachten

Literatuur

Verplicht aan te schaffen:

 • Anne Buscha & Szilvia Szita, Begegnungen Deutsch als Fremdsprache (2013), ISBN:978-3-941323-20-9

 • Anne Buscha & Szilvia Szita, B-Grammatik, Niveau B1 und B2 (2011), ISBN: 978-3-941323-10-0

 • Forst Gabriele (2004), Thematische Woordenschat van het Duits. Almere .

Nachschlagewerke (jeweils neueste Auflage):

 • Cate, Abraham P. ten/ Lodder, Hans G. / Kootte, Andre (2007), Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdsprachenerwerb. Bussum

 • Duden: Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle, Mannheim u.a.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij Elvira Groot, M.A.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl@hum.leidenuniv.nl..

Opmerkingen