Prospectus

nl en

The German Language: Fundamentals II

Course
2017-2018

Toegangseisen

Deelname is alleen mogelijk als Duitse taal: Fundament I succesvol is afgerond.

Beschrijving

Het college sluit direct aan op Fundament I uit het eerste semester en is volledig praktijkgericht. Het college concentreert zich op de verwerving van de Duitse taal en de verbetering van woordenschat en grammatica. De basis voor het college is een methode die de taal in alle 4 vaardigheiden (lezen, luisteren, schrijven en spreken) oefent.

Leerdoelen

De studenten zijn aan het eind van het semester in staat om…

 • Alle relevante aspecten van de Duitse grammatica te beheersen;

 • de belangrijke woordenschat te behersen

 • deze kennis succesvol te gebruiken/toe te passen zowel bij het schrijven als bij het spreken op B2 niveau;

 • duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen

 • kunnen een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voor- en nadelen van diverse opties uiteenzetten

 • aan een vloeiend en spontaan gesprek en actief aan een discussie deelnemen en een standpunten uitleggen en ondersteunen.

 • sterke en zwakke punten wat betreft het eigen taalvermogen te benoemen en doelgericht de zwakke punten te elimineren .

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totaal aantal uren: 140 – 5 EC

 • College: 4 uur per week x 13 weken = 52 uur

 • Voor- en nabereiding college: 4 uur per week x 13 weken = 52 uur

 • Voorbereiding mondeling tentamen: 10 uur

 • Voorbereiding tussentoetsen en schriftelijk tentamens: 22 uur

 • Tentamen: 4 uur

Toetsing

Toetsing:
Voorwaarde (zonder cijfer):

 • Huiswerk

 • Actieve participatie in de lessen

 • Portfolio met eigen teksten

Toetsen (met cijfer) en weging:

 • Twee schriftelijke opdrachten van 3-4 pagina's (20%)

 • Mondeling tussententamen: presentatie en discussie van 25 minuten (15%)

 • Tweewekelijkse toetsen (35%)

 • Schriftelijk eindtentamen (30%)

Het schriftelijk eindtentamen moet voldoende of beter zijn.

Één van de schriftelijke opdrachten en het eindtentamen mogen herkanst worden.

Nabespreking tentamen
Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • informatie

 • opdrachten

Literatuur

Verplicht aan te schaffen

 • Anne Buscha, Susanne Raven & Szilvia Szita, Erkundungen Deutsch als Fremdsprache (2016), ISBN:978-3-941323-24-7

 • Anne Buscha & Szilvia Szita, B-Grammatik, Niveau B1 und B2 (2011), ISBN: 978-3-941323-10-0

 • Forst Gabriele (2004), Thematische Woordenschat van het Duits. Almere.

Nachschlagewerke (jeweils neueste Auflage):

 • Cate, Abraham P. ten/ Lodder, Hans G. / Kootte, Andre (2007), Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdsprachenerwerb. Bussum

 • Duden: Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle, Mannheim u.a.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij mw. Sz. Szita

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl@hum.leidenuniv.nl..

Opmerkingen

Niet van toepassing.