Prospectus

nl en

Introduction Intercultural Management

Course
2016-2017

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de Minor Internationaal en Intercultureel Management (30 ec). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 ec) hebben behaald.

Beschrijving

Wat is cultuur en welk impact heeft ze op het functioneren van bedrijven en organisaties op internationaal niveau? In een wereld die steeds meer bepaald wordt door digitalisering en mobiliteit, zijn culturen vaak complex, gemengd, en hebben ze steeds wisselende contouren. Ook horen de meeste mensen tot meerdere subgroepen of culturen tegelijk. Om zich in deze dynamische omgeving te oriënteren en effectieve keuzes te maken, moeten ondernemingen en organisaties culturele competentie ontwikkelen.

In dit hoorcollege benaderen we de rol van cultuur in internationaal management door eerst kennis te maken met de verschillende theorieën over cultuur. Vervolgens nemen we interculturele communicatie onder de loep. Aan de hand van deze kennis zoeken we ten slotte antwoorden op de polarisatie wij/de Ander, het Westen/het Oosten, enz., die nog steeds kenmerkend is voor het werk op internationale schaal.

Leerdoelen

Theorie:

 • kennis van modellen en debatten rond cultuur in de globale context;

 • kritische reflectie over publicaties op het gebied van intercultureel management.

Inzichten:

 • besef over eigen culturele achtergrond;

 • sensitiviteit over culturele verschillen.

Vaardigheden:

 • toepassing van kennis over cultuur op de analyse van processen in internationaal management.

Rooster

Zie website Minor IIM.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast Intercultureel Management 2,5 ec x 28 uur = 70 uur:

 • bijwonen hoorcolleges: 7 × 2 uur = 14 uur;

 • voorbereiden collegestof: 3 uur per week x 7 = 21 uur;

 • voorbereiden eerste tentamen = 35 uur.

Toetsing

 • Schriftelijk gesloten boek tentamen Inleiding Intercultureel Management (50%);

 • Schriftelijk gesloten boek tentamen Wereldeconomie (50%).

Weging

Indien een student aan beide deeltentamens heeft deelgenomen, dan zal een eindcijfer als volgt worden bepaald:

 • indien voor ieder van de deeltentamens een score van minimaal 5,5 werd behaald dan zal het eindcijfer gelijk zijn aan het gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien een van de scores op een deeltentamen minimaal een 6,0 was en de score voor het andere deeltentamen minimaal een 5,0 dan zal het eindcijfer eveneens gelijk zijn aan het gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien beide scores voor de deeltentamens lager zijn dan een 5,0 dan zal voor ieder van de deeltentamens hertentamen dienen te worden afgelegd;

 • indien een van de scores op een deeltentamen lager is dan een 5,0 en de andere minimaal een 5,0 was , dan zal hertentamen moeten worden gedaan in het deelvak met de laagste score;

 • indien een student voor beide deeltentamens een score behaalde van minimaal 5,0 maar het hoogste cijfer niet hoger is dan een 5,4 dan mag de student zelf kiezen of hij/zij een hertentamen gaat doen of twee hertentamens. (Let wel : er is voor ieder deelvak slechts een hertentamen mogelijkheid);

 • hoogste cijfer geldt bij herkansing;

 • bij voldoende (hoger dan 5,5) mag je niet herkansen.

Herkansing

Schriftelijk gesloten boek tentamen voor beide onderdelen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Jerome Dumetz, Fons Trompenaars, et al. , Cross-Cultural Management Textbook: Lessons from the World Leading Experts (CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012).

NB: Dit boek wordt ook gebruikt voor de Eindopdracht IIM.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Mw. Dr. M.M.M. (Manon) de Courten