Prospectus

nl en

International Marketing

Course
2016-2017

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Internationaal en Intercultureel Management (30 EC). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Marketing is als academisch vak relatief nog een jonge discipline. Pas rond 1960 drong het inzicht door dat wetenschappelijke inzichten de marketing managers moeten helpen om hun organisatie optimaal aan te sturen.
In het onderdeel marketing zal allereerst worden ingegaan op de betekenis van marketing en het onderscheid tussen strategische en tactische marketing. De onderdelen van een marketingplan komen aan de orde, waaronder de SWOT-analyse, segmentatie, doelmarktkeuze en positionering. Omdat veel marketingbeslissingen gebaseerd dienen te worden op de uitkomsten van marktonderzoek zal ook dat onderwerp besproken worden.
Na aandacht voor het consumentengedrag wordt overgegaan tot de behandeling van segmentatie en doelmarktbepaling als belangrijke keuzes die ten grondslag dienen te liggen aan het formuleren van het voeren beleid ten aanzien van de marketing-instrumenten. Afgesloten wordt met de behandeling van enige strategische beslissingen in het kader van internationale marketing; hiertoe behoren onder andere landenkeuze, entreestrategieën en overwegingen rond standaardisatie dan wel adaptatie.

In een aantal colleges wordt afzonderlijk stilgestaan bij het onderwerp cultuur. Na een verkenning van de diverse bestaande opvattingen over wat onder cultuur kan of dient te worden verstaan, wordt met name aandacht geschonken de invloed die cultuur heeft (of dient te hebben) op het beleid van een onderneming. Er wordt ingegaan op het werk van twee belangrijke Nederlandse auteurs op dit terrein, te weten Hofstede en Trompenaars.

Vanzelfsprekend zal kennis en inzicht omtrent cultuur en culturele verschillen zijn gevolgen moeten hebben voor (o.a.) het te voeren marketingbeleid.

Leerdoelen

-

Rooster

Zie website Minor IIM.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

  • bijwonen hoorcolleges: 14 × 2 uur = 28 uur;

  • voorbereiden collegestof: 3 uur per week x 14 = 42 uur;

  • voorbereiden eerste tentamen = 35 uur;

  • voorbereiden tweede tentamen = 35 uur.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen en multiple choice vragen.

Weging

In oktober wordt het zogenoemde tussententamen afgenomen over een deel van de totale stof (literatuur en colleges). De student die bij dit tentamen een voldoende cijfer behaalt (minimaal 5,5) krijgt bij het eindtentamen in december geen vragen meer over die stof. Het eindcijfer wordt dan een gemiddelde van de score voor het tussententamen en de score van het eindtentamen.
De student die bij het tussententamen geen voldoende cijfer scoorde krijgt bij het eindtentamen vragen over de gehele studiestof. Hetzelfde geldt voor de student die niet deelnam aan het tussententamen. Het eindcijfer wordt dan uitsluitend bepaald n.a.v. de score voor het eindtentamen.

Herkansing

Schriftelijk tentamen in januari.
Ook bij de herkansing geldt de regeling zoals boven omschreven m.b.t. de invloed van een cijfer van het tussententamen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Philip Kotler & G. Armstrong, Principes van Marketing, 6e druk (Pearson 2013).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. A.G. (André) Knulst