Prospectus

nl en

Britannia: a Roman province trans Oceanum

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen; kennis van de keizertijd-hoofdstukken uit het Oudheid-handboek De Oudheid: Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis wordt aanbevolen

Beschrijving

Britannia spreekt tot de verbeelding: de expedities van Caesar, de verovering onder keizer Claudius, de opstand van Boadicea (of Boudicca), de Muur van Hadrianus, de invasies door Picten, Ieren, Schotten, Angelen en Saksen, koning Arthur… Maar Britannia is behalve een bron van aansprekende verhalen ook een van de best bestudeerde provincies van het Romeinse rijk: de archeologie is uiterst rijk, de inscripties zijn voorbeeldig uitgegeven, de publicaties zijn niet meer te tellen. Kortom: Britannia is een prachtige case study die helpt de geschiedenis van het Romeinse rijk met het zo interessante samenspel tussen het rijksniveau en het locale niveau beter te begrijpen. In dit hoorcollege gaan we de geschiedenis van Britannia langs aan de hand van een aantal thema’s: het leger, de bestuurlijke organisatie, de nederzettingen en infrastructuur, de economie, het religieuze leven. Met regelmaat slaan we een blik op andere provincies zoals Germanië en Gallië, ter vergelijking. Zo groeit een compleet beeld van een provincie.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
 2. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten uit vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
 • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:
4. Doet kennis op over een onderdeel van het Romeinse rijk, i.c. een specifieke provincie, en kan die kennis extrapoleren naar het rijk in zijn algemeenheid.
5. Verwerft een goed beeld van de manier waarop verschillende typen bronnenmateriaal en theorievorming bijdragen aan de interpretatie van een periode/regio in de geschiedenis van de Oudheid.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiding voor toetsing doorzelfstandige literatuurstudie: 108 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: schriftelijk tentamen, met een aantal essayvragen
Deeltoets 2: schriftelijk tentamen, met een aantal essayvragen

Weging

Deeltoets 1: 50 %
Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

 • De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

 • Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is.

Blackboard

Literatuur

De literatuur zal op de colleges bekend gemaakt worden: per collegethema zal wekelijks literatuur worden opgegeven, vanaf het eerste, inleidende college. ALLE literatuur zal digitaal beschikbaar zijn.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. F.G. Naerebout