Prospectus

nl en

The Greek Wide Web: archaic colonisation and network theory

Course
2016-2017

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor GLTC-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Methodenblok behaald. Studenten GLTC kunnen dit vak voor 5 ECTS volgen.

 • Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

De archaïsche kolonisatie geldt als een van de belangrijkste fenomenen van de vroege Griekse geschiedenis: het was het begin van de spectaculaire verspreiding van de Griekse polis-cultuur over het Middellandse-Zeegebied en de Zwarte Zee. Over de aard en oorzaken van de kolonisatie wordt al lang door historici gedebatteerd. Het recente onderzoek heeft zich – mede op basis van archeologisch materiaal – gericht op de aard van de samenlevingen die als gevolg van de kolonisatie ontstonden, zowel waar het contacten met het moederland betrof als op de aard van het contact met de ontvangende maatschappij. In een recent boek heeft Irad Malkin een nieuw model gepresenteerd, gebaseerd op inzichten uit Social Network Analysis. Malkin beargumenteert dat Griekse kolonisatie een niet-hiërarchisch en richtingloos netwerk creëerde dat zich over de hele Middellandse Zeegebied uitstrekte, waarin voortdurende uitwisseling van goederen, mensen en ideeën plaats vond. In het college zullen we aan de hand van het boek van Malkin en de reacties daarop dat model toetsen. Kunnen we inderdaad spreken van een Greek wide web?

Het college sluit aan bij het Kerncollege Global Connections (sem. II).

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. – 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:
8. verwerft inzicht in netwerktheorie en de wijze waarop deze toegepast kan worden op historische vraagstukken;
9. verwerft kennis van de vroegste Griekse geschiedenis.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 13 × 2 uur = 26 uur

 • Voorbereiden college: 13 × 2 uur = 26 uur

 • Maken opdracht(en) 1-3 (inclusief bestuderen literatuur): 3 × 10 uur = 30 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 198 uur

Studenten GLTC kunnen dit vak volgen voor 5 ECTS. De docent stelt voor deze studenten een aangepast programma vast.

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Opdracht 1 (gezamenlijke bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 1-2

 • Opdracht 2 (inleiding en definitieve bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2, 4

 • Opdracht 3 (mondelinge presentatie op basis van een van te voren gecirculeerd hoofdstuk)
  Getoetste leerdoelen: 3-5

 • Participatie (zowel op college als op blackboard):
  Getoetste leerdoelen: 5

Weging

Werkstuk: 70%
Opdracht 1 = gezamenlijke bibliografie: 5%
Opdracht 2 = inleiding en definitieve bibliografie: 10 %
Opdracht 3 = mondelinge presentatie op basis van van te voren gecirculeerd hoofdstuk: 10%
Participatie (zowel op college als op blackboard): 5%

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Werkstukken die met een 5 zijn beoordeeld mogen op aanwijzingen van de docent worden herzien, werkstukken die met een 4 of lager zijn beoordeeld, moeten over een nieuw onderwerp worden geschreven. Voor de deadline zie overzicht deadlines.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • opgave verdere collegeliteratuur

 • powerpoints colleges

 • discussieforum

Literatuur

 • I. Malkin, A Small Greek World: Networks in the Ancient Mediterranean (Oxford 2011). Desgewenst kan dit boek worden aangeschaft, maar er is ook een digitale versie beschikbaar via de UB.

 • Daarnaast worden artikelen gelezen; de literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. L.E. Tacoma

Opmerkingen

Het college kan zowel door historici als classici worden gevolgd; desgewenst kan voor classici een aangepast programma van 5 ECTS worden samengesteld.