Prospectus

nl en

Ancient Greek: Language Acquisition 2a (A-Group)

Course
2016-2017

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten GLTC zonder Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten met eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving 2.

Verder is het college toegankelijk voor studenten die in het eerste blok Grieks taalverwerving 1a hebben gedaan.

Beschrijving

Dit college is het vervolg van Grieks taalverwerving 1a. In het tweede college wordt de bestudering van de leergang Mouseion voortgezet en afgerond. We lezen een redevoering van Lysias (in een vereenvoudigde versie).

De opzet is verder geheel gelijk aan die van het eerste college, in die zin dat de leergang op de voet gevolgd wordt. Tijdens dit college wordt het verwerven van een basiswoordenschat afgerond en worden de onregelmatige werkwoorden (stamtijden) gememoriseerd. Aan het eind van het college is een niveau bereikt dat het mogelijk maakt een authentieke Griekse tekst met de nodige hulpmiddelen te lezen.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student (met een beperkte kennis van het Grieks) beschikt over:

 • elementaire kennis van taalkundige kenmerken van het Grieks op het gebied van klankleer, morfologie, dialecten en taalontwikkeling; syntaxis, semantiek en pragmatiek. (I.i/vii);

 • elementaire kennis van de Griekse vocabulaire en stamtijden. (I.i; II.ii)

Vaardigheden
De student leert:

 • elementaire lees- en vertaalvaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof al dan niet met behulp van woordenboek en annotaties. (II.i/ii);

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst te beantwoorden. (II.i/ii);

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcolleges.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • colleges (twee colleges van twee uur per week gedurende zeven weken): 28 uur;

 • voorbereiding colleges (drie uur per college): 42 uur;

 • zelfstudie en tentamenvoorbereiding: 70 uur.

Toetsing

 • zoekopdracht Universiteitsbibliotheek (10%);

 • tussentoets (20%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen over vocabulaire, vormleer, stamtijden en gelezen tekst;

 • eindtoets (70%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen over vocabulaire, vormleer, stamtijden, gelezen tekst en vertaling niet voorbereide Griekse tekst.

Bij een voldoende voor de tussentoets geldt de daarin getoetste stof als geabsolveerd; deze stof maakt dan geen deel uit van de eindtoets.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat de deelcijfers voor de tussentoets en eindtoets beide voldoende moeten zijn.

Herkansing

De deeltoetsen kunnen apart worden herkanst, behalve de bibliotheekopdracht.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van aanvullend oefenmateriaal, proeftentamens, e.d.

Literatuur

 • T. Mekking en J. Oranje, Mouseion, Leeuwarden (Eisma), ca. €50 (ISBN 9086592309). (N.B. Mouseion is een nieuwere versie van het boek Een nieuwe basis. Dat boek kan eventueel ook gebruikt worden);

 • J. Nuchelmans, G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, achttiende of latere druk Bussum (Paul Brand) (ISBN 90 228 8504 6);

 • A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4);

 • Syllabus Grieks Lysias.

Een (school)woordenboek Grieks-Nederlands of Grieks-Engels, keuze uit:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk);

 • Perseus Collection Greek and Roman Materials;

 • iPhone: Lexiphanes App, developed by Harry Schmidt, 2009.

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Voor niet-GLTC/Taalwetenschap studenten biedt de opleiding het keuzevak Grieks voor iedereen± basiscursus grammatica en leesvaardigheid (voorkennis van het Grieks niet vereist).

Contact

Dhr. dr. M. Buijs