Prospectus

nl en

Taaltraining Grieks/Latijn

Course
2016-2017

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Keuzevakstudenten/anders studerenden dienen in het eerste semester Grieks taalverwerving 1/2 en Latijn taalverwerving 1/2 gevolgd te hebben.

Beschrijving

De cursus Taaltraining Grieks/Latijn is de afsluiting van het taalonderwijs in de propedeuse, dat begonnen is in de taalverwervingsblokken Grieks en Latijn in het eerste semester. De cursus is primair gericht op het vergroten van de leesvaardigheid. Studenten GLTC volgen Taaltraining Grieks en Taaltraining Latijn in twee groepen.

Grieks
In de groepen Grieks wordt een selectie Attisch proza gelezen. Daarbij letten we op grammaticale elementen in de taal die bijdragen aan het creëren van tekstcohesie (o.a. partikels). Verder oefenen we in het gebruik van de bij lectuur van antieke teksten gangbare hulpmiddelen (grammatica’s, commentaren, woordenboeken). Daarnaast wordt de kennis van het vocabulaire en de syntaxis uitgebreid en herhaald.

Voor studenten zonder eindexamen Grieks zal ook enige ondersteuning worden geboden bij de lectuur van de parallel lopende lectuurblokken (tragedie, Plato).

Latijn
Om de kennis van Latijnse morfologie en syntaxis, opgedaan tijdens de colleges taalverwerving in het eerste semester, verder te consolideren, worden in de groepen Latijn capita selecta uit de Latijnse literatuur gelezen. De studenten oefenen zich daarbij ook in het gebruik van woordenboeken, grammatica’s en (vooral) commentaren.
Daarnaast maken de studenten zich door middel van zelfstudie de laatste 25 pagina’s uit het Verbarium Latinum eigen.

De capita selecta zijn tegelijkertijd bedoeld als een eerste kennismaking met de Latijnse literatuurgeschiedenis. De lectuur wordt daarom ingebed in een overzicht van de Latijnse literatuur: de capita selecta zijn telkens gekoppeld aan verschillende literaire genres en lopen min of meer chronologisch van de republikeinse tot de keizertijd; de docent zal de teksten in een grotere context zetten.

Studenten oefenen hun presentatievaardigheden door middel van een mondeling referaat over een korte Latijnse of Griekse tekst of tekstpassage.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

 • elementaire kennis op het gebied van morfologie, syntaxis en pragmatiek (aanvulling op de cursussen Taalverwerving). (I.i/vii)

 • actieve kennis van Griekse en Latijnse vocabulaire en stamtijden (herhaling vocabulaire en stamtijden van de cursussen Taalverwerving). (I.i; II.ii)

Vaardigheden
De student:

 • leert (ter aanvulling op de voorgaande/gelijktijdig te volgen talige propedeusecursussen GLTC) te werken met belangrijke hulpmiddelen als grammatica’s, commentaren en woordenboeken.

 • lees- en vertaalvaardigheden van diverse Latijnse en Griekse teksten: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof. (II.i/ii)

 • houdt tijdens dit college zijn eerste korte presentatie (referaat). De student leert een passage Grieks of Latijn zelfstandig voor een groep te behandelen. (presentatievaardigheden)

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Dit vak wordt in het tweede semester twee keer per week gegeven: een keer per week college Taaltraining Grieks en een keer per week college Taaltraining Latijn. Studenten horen van de opleiding in welke groep ze zijn ingedeeld.

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

Grieks: 70 uur

 • college-uren Grieks: 28 uur;

 • bestuderen primaire literatuur Grieks: 21 uur;

 • bestuderen grammatica, vocabulaire en stamtijden: 21 uur.

Latijn: 70 uur

 • college-uren Latijn: 28 uur;

 • bestuderen primaire teksten: 20 uur;

 • bestuderen literatuurgeschiedenis: 10 uur;

 • zelfstandig memoriseren vocabulaire: 12 uur.

Toetsing

Dit college kent twee deeltoetsen, één voor Grieks en één voor Latijn, Beide toetsen zijn schriftelijke tentamens met korte open (invul)vragen.

Weging

Wegingsfactor: de deeltoetsen Grieks en Latijn tellen beide 50% mee voor het eindresultaat. Beide onderdelen Grieks en Latijn dienen met minimaal een 5,5 te worden afgesloten.

Herkansing

De deeltoetsen kunnen (en moeten) zo nodig apart worden herkanst.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Oefeningen bij de collegestof worden aangeboden via de oefenmodule Gymnasmata.

Literatuur

Grieks (alle groepen):

 • Een (school)woordenboek Grieks-Nederlands of Grieks-Engels, keuze uit:

  • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;
  • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;
  • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).
 • J. Nuchelmans, G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, negentiende druk Bussum (Paul Brand) (ISBN 90 228 8504 6);

 • Syllabus Grieks Grammatica

 • D.A. Russell, An Anthology of Greek Prose, compiled and edited with an Introduction by D.A. Russell, Oxford University Press 1991.

 • A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4).

Latijn

 • S. Harrison, ed., A Companion to Latin Literature (Malden: Blackwell, 2007);

 • Primaire teksen worden beschikbaar gesteld via Blackboard/de leesplank in de studiezaal GLTC.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Keuzevakstudenten: graag eerst contact opnemen met de studieadviseur GLTC i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Opmerkingen

 • Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht. Wie te maken heeft met bijzondere omstandigheden (als een tweede studie), raadplege de docenten en/of studiecoördinator;

 • Bij een college taaltraining Grieks of Latijn houden BA1 studenten hun eerste referaat (presentatie). De artikelen of teksten waarop deze referaten betrekking hebben worden op college verstrekt.

Contact

Dhr. Dr. C.H. (Christoph) Pieper (Latijn)
Dhr. Dr. A.M. (Adriaan) Rademaker (Grieks)
Mw. A.M. (Marianne) Schippers (Grieks)