Prospectus

nl en

Greek poetry: Homer

Course
2016-2017

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In dit college behandelen we Homerus’ Ilias, de meest invloedrijke tekst uit het genre epische poëzie, en de belangrijkste bron van de Griekse literatuur als geheel. We lezen centrale passages uit de Ilias in het Grieks, in totaal iets meer dan 50 pp. OCT. Verder staan we stil bij een aantal literaire en taalkundige aspecten van het epos en bespreken we de meest recente inzichten uit het Homerus-onderzoek. Aan de orde komen onder meer het tragische conflict dat centraal staat in de Ilias, de compositie en opbouw van het werk als geheel, de versvorm (dactylische hexameter), het episch taaleigen, de Homerische stijl (oraliteit en formulaire dictie), de Homerische kwestie, tekstoverlevering en scholia (aan de hand van het Venetus A-manuscript), en de Homerische verteltechniek (in het bijzonder de Homerische vergelijkingen en mythologische exempla). Ook bespreken we ter vergelijking enkele andere werken uit de epische traditie.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

 • inzicht in thematiek, structuur en eenheid van Homerus’ Ilias, alsmede in Homerische verteltechniek. (I.i, ii)

 • basiskennis van de literatuurgeschiedenis van de vroege archaïsche poëzie (inclusief Odyssee en Hesiodus’ werken). (I.ii, vii)

 • basiskennis van de tekstgeschiedenis van de Homerische epen (Alexandrijnse commentaren, scholia, etc.). (I.ii, vii)

 • kennis van de recentelijk ontwikkelde inzichten op het gebied van de orale traditie en formulaire dictie. (I.vii)

Vaardigheden
De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)

 • zelfstandig te lezen met behulp van een commentaar. (II.i /schriftelijke vaardigheden)

 • lees-, vertaal- en interpretatievaardigheden van Homerisch Grieks: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit het werk van Homerus en ontwikkeling van interpretatieve vaardigheden, op micro- (‘close reading’) en macroniveau. (I.i; II.i, ii, iii)

 • de Homerische versleer: (scansie van) de dactylische hexameter. (I.i)

 • open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i)

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden).

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Werkcollege;

 • Zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

De studielast bedraagt 5 ec × 28 uur = 140 uur:

 • Contacturen: 35 uur;

 • Het lezen van verplichte literatuur: 70 uur (pensum met commentaren), 20 uur (secundaire literatuur);

 • Voorbereidingstijd voor het tentamen: 12 uur;

 • Toets: 3 uur.

Toetsing

 • tussentoets (25%): toetsing van tekstbegrip van een ongeziene tekstpassage uit Homerus door vertaling en beantwoording van open vragen;

 • eindtoets (75%): schriftelijk tentamen met open vragen, essayvragen en vertaling (met vragen) van een gelezen tekstpassage uit Homerus.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Indien de tussentoets onvoldoende is, herkanst de student de tussentoets bij de eindtoets.
Indien het eindcijfer onvoldoende is, herkanst de student de volledige tentamenstof (van tussentoets en eindtoets) bij de herkansing.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het centraal beschikbaar stellen van studiemateriaal.

Literatuur

 • Een kritische uitgave van de Ilias, bij voorkeur: D.B. Monroe & T.W. Allen, 2 delen, Oxford (OCT) 1931; of: H. van Thiel, Hildesheim (Olms/Weidmann) 1996;

 • Een vertaling van de Ilias, bijvoorbeeld die van H.J. de Roy van Zuydewijn (Den Haag 1980 en latere drukken);

 • The Cambridge History of Classical Literature, Volume I Greek Literature, Part 1, Early Greek Poetry (ISBN 0-521-35981-3);

 • Dringend aanbevolen: een woordenboek op Homerus. Tweedehands verkrijgbaar: J. Mehler, Woordenboek op de gedichten van Homerus, ‘s-Gravenhage & Rotterdam (Nijgh en Van Ditmar), willekeurige druk; nieuw verkrijgbaar, ook in paperback: R.J. Cunliffe, A Lexicon of the Homeric Dialect (repr. 1977). [in beide woordenboeken kun je ook moeilijk herleidbare vormpjes direct opzoeken!];

 • Verdere literatuur n.a.t.k.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Studenten wordt aangeraden om in de zomer, voorafgaand aan het college, de Ilias in vertaling te lezen.

Contact

Mw. Dr. T.A. (Tazuko) van Berkel