Prospectus

nl en

Werkcollege Grieks: Odyssee

Course
2016-2017

Toegangseisen

Studenten moeten in het bezit zijn van een propedeuse GLTC en het vak Grieks poëzie: Homerus hebben behaald. In bijzondere gevallen raadplege men de docent.

Beschrijving

De Odyssee van Homerus is een duizelingwekkend literair meesterwerk, dat op virtuoze wijze de verwachtingen ondermijnt van een publiek dat een heroïsch epos à la de Ilias verwacht en daarmee een minstens zo grote stempel op de Westerse verteltraditie heeft gedrukt.

In dit college bespreken we de gehele tekst van de Odyssee, goeddeels in vertaling, deels in het Grieks. In het college komen verschillende aspecten van de literaire interpretatie van de Odyssee aan de orde. We kijken naar belangrijke waarden en ‘spelregels’ in het verhaal van de Odyssee (o.a. xenia), verteltechnieken (o.a. de rol van de verschillende, al dan niet betrouwbare vertellers) aspecten van de plotstructuur (o.a. herkenningsscenes, het slot van het epos). We onderzoeken hoe de tekst van de Odyssee op de Ilias reageert en bekijken enkele aspecten van de invloed van de Odyssee op belangrijke vertellingen uit de Westerse traditie.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

 • kennis van de vorm en inhoud en interpretatie van de Odyssee (I.i, ii, iv, vii; III.i).

Vaardigheden
De student leert:

 • tekstpassages te analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur (II.i, iii, iv; III.i, ii);

 • de in BA2/3 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag). (I.vi, vii; III.i, onderzoeksvaardigheden);

 • de uiteenzetting van een concrete afgebakende vraag m.b.t. de interpretatie van de Odyssee te presenteren in een helder en beargumenteerd referaat met gebruik van relevante hulpmiddelen (handout en/of Powerpoint) (II.iii, iv, presentatie en schriftelijke vaardigheden);

 • deze onderzoeksbevindingen uit te werken in een kort maar helder en toegankelijk geschreven essay (II.iv, III.ii, schriftelijke vaardigheden);

 • constructieve kritiek op referaten te geven en ontvangen; actieve te participeren in wetenschappelijke discussies en het reflecievermogen op die discussies te vergroten. (mondelinge en samenwerkingsvaardigheden).

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • college: 26 uur;

 • lezen primaire literatuur (Grieks/vertaling: 36 uur);

 • bestuderen secundaire literatuur: 25 uur;

 • voorbereiden en houden mondeling referaat: 25 uur;

 • essay: 25 uur;

 • tentamen: 3 uur.

Toetsing

 • schriftelijk tentamen over de in het Grieks te lezen tekstgedeelten, met grammaticale en inhoudelijke vragen: 40%;

 • mondelinge presentatie: 25%;

 • essay: 35%;

De deelname aan de colleges is verplicht en een voorwaarde om het college succesvol af te ronden.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Het eindcijfer (het gewogen gemiddelde van de drie deelcijfers) moet voldoende zijn. Indien het eindcijfer onvoldoende is, kan de student in overleg met de docent ofwel het schriftelijke tentamen ofwel het werkstuk herkansen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard, voor het ter beschikking stellen van studiewijzers en ander materiaal.

Literatuur

 • De OCT-uitgave van Odyssee, ed. T.W. Allen, 2 delen, Oxford (OCT), 2nd edition 1917/1919 of latere drukken;

 • Een vertaling van de Odyssee, bijvoorbeeld Odyssee: de terugkeer van Odysseus, ingeleid en vertaald door H.J. de Roy van Zuydewijn, Amsterdam, Arbeiderspers, 1992;

 • J. Mehler, Woordenboek op de gedichten van Homerus, ‘s-Gravenhage & Rotterdam (Nijgh en Van Ditmar), willekeurige druk.
  Overige literatuur is beschikbaar op een collegeplank in de Universiteitsbibliotheek.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. A.M. (Adriaan) Rademaker