Prospectus

nl en

Offenders and Victims

Course
2016-2017

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Alleen studenten die staan ingeschreven voor de bachelor of minor Criminologie kunnen dit vak volgen. Hierop kan door de opleidingsdirecteur een uitzondering worden gemaakt voor studenten die door middel van dit vak eventuele deficiënties willen wegwerken om te kunnen worden toegelaten tot een master Criminologie in Leiden.

Beschrijving

De cursus bestaat uit twee delen van elk 7 weken: een dader- en slachtofferdeel. Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke criminologische en victimologische thema’s die verband houden met dader- en slachtofferschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van dader- en slachtofferschap, gevolgen van dader- en slachtofferschap, de positie van het slachtoffer in de strafrechtsketen, methoden in dader- en slachtofferschaponderzoek en maatschappelijke beeldvorming over dader- en slachtofferschap.

Beide cursusdelen bestaan uit een reeks van ten minste 5 hoorcolleges, 5 werkgroepen en 1 deeltoets. Tijdens de hoorcolleges zal, onder meer aan de hand van de actualiteit, worden ingegaan op de voorgeschreven literatuur. Tijdens de werkgroepen wordt middels opdrachten dieper ingegaan op de studiestof. De laatste werkgroep van elk cursusdeel staat in het teken van groepspresentaties over een dader- of slachtoffergerelateerd thema. De onderwerpen voor de groepspresentaties worden door de docenten van tevoren vastgesteld. Studenten die willen deelnemen aan een groepspresentatie over een dadergerelateerd thema, verzorgen samen met enkele medestudenten een presentatie tijdens de laatste werkgroep van het daderdeel. Studenten die willen deelnemen aan een groepspresentatie over een slachtoffergerelateerd thema, verzorgen samen met enkele medestudenten een presentatie tijdens de laatste werkgroep van het slachtofferdeel. Je kunt je voorafgaande aan de cursus inschrijven voor het thema van je keuze. Hierbij geldt het adagium “Wie ’t eerst komt, die ’t eerst maalt.” Over de groepspresentatie dient schriftelijk verslag te worden gedaan. In elk cursusdeel zal uitgebreid worden geoefend met toetsvragen. Beide cursusdelen worden afgesloten met een deeltoets. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om tijdens spreekuren vragen te stellen aan de docenten.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kun je:

 • belangrijke concepten gerelateerd aan dader- en slachtofferschap uitleggen;

 • meetproblemen in dader- en slachtofferonderzoek benoemen;

 • theorieën over dader- en slachtofferschap, over gevolgen van dader- en slachtofferschap, over angst voor slachtofferschap en over beeldvorming rondom daders en slachtoffers uitleggen en toepassen (op een casus);

 • de positie van het slachtoffer in de strafrechtsketen beschrijven (aan de hand van een casus);

 • aan de hand van een korte beschrijving van het design van een fictief onderzoek, de aard van samenhang tussen twee variabelen interpreteren, alsmede de methodologische kwaliteiten van een studie beoordelen;

 • eenvoudige tabellen en grafieken over dader- en slachtofferschap interpreteren.

Rooster

Kies voor propedeuse

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2 ×5 voor beide cursusdelen

 • Docenten: mw. dr. G. van Eijk (daderdeel) en dr. mr. M.J.J. Kunst (slachtofferdeel).

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de voorgeschreven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2 × 5 voor beide cursusdelen

 • Namen docenten: mw. dr. G. van Eijk, mw. M.L. Berghuis, MSc (daderdeel) en dr. mr. M.J.J. Kunst, mw. M.L. Berghuis, MSc (slachtofferdeel).

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Wordt t.z.t. via Blackboard bekendgemaakt.

Andere onderwijsvormen

Spreekuren

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Groepspresentatie en schriftelijke verslaglegging daarover.

 • Twee schriftelijke deeltoetsen bestaande uit (essay-)vragen. De eerste deeltoets zal bestaan uit vragen die betrekking hebben op het daderdeel en de tweede uit vragen die betrekking hebben op het slachtofferdeel. Beide deeltoetsen kunnen herkanst worden.

Becijfering

 • Het tentamencijfer is het gemiddelde van beide deeltoetsen. Beide deeltoetsen tellen dus voor 50% mee. De cursus kan alleen worden gehaald, indien je een voldoende hebt gehaald voor beide deeltoetsen èn de groepspresentatie en schriftelijke verslaglegging daarover met goed gevolg hebt afgerond (je krijgt hier geen cijfer voor). Alleen in dat geval krijg je de studiepunten voor het vak (10 EC) toegekend.

 • Voor beide deeltoetsen wordt een cijfer aan het OIC doorgegeven. De cijfers voor de eerste deeltoets worden ongeacht het resultaat voor de groepspresentatie en schriftelijke verslaglegging daarover doorgegeven aan het OIC en door het OIC geregistreerd. Indien je de tweede deeltoets hebt behaald, maar de groepspresentatie en schriftelijke verslaglegging daarover niet met goed gevolg hebt afgerond, dan zal voor de tweede deeltoets het cijfer 5 aan het OIC worden doorgegeven. Daarop geldt één uitzondering: Indien je voor de tweede deeltoets lager dan een 5 hebt gehaald, dan wordt dat cijfer aan het OIC doorgegeven.

 • Voor beide deeltoetsen geldt de conditionele herkansingsregeling.

 • De groepspresentatie en schriftelijke verslaglegging daarover worden individueel beoordeeld met een voldoende/onvoldoende. Inschrijving voor de groepspresentatie dient voorafgaande aan de cursus – middels de op Blackboard en/of in de op Blackboard geplaatste vakleidraad aangegeven procedure – te geschieden. Wanneer je je hier niet aan houdt en niet door de vakcoördinator alsnog bij een groepje kunt worden ingedeeld, dien je – bij wijze van herkansing – een vervangend paper te schrijven. Als je de presentatie en schriftelijke verslaglegging daarover niet met goed gevolg hebt afgerond, kun je – eveneens door middel van een paper over het onderwerp van de groepspresentatie – alsnog dit onderdeel volbrengen.

 • De geldigheidsduur van de deeltoetsen is gelijk aan de geldigheidsduur van reguliere tentamens volgens de OER.

Werkgroepen

 • In aanvulling op de aanwezigheidsregeling geldt dat je aanwezig dient te zijn bij de werkgroep waarin je samen met enkele medestudenten een presentatie dient te verzorgen. Dit geldt ook voor minor- of deeltijdstudenten. Studenten die niet tijdens deze werkgroep aanwezig zijn, kunnen de groepspresentatie en schriftelijke verslaglegging daarover niet met goed gevolg afronden.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Wordt t.z.t. bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Deeltijdstudenten: Deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl)

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. mr. M.J.J. Kunst

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.03

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.