Prospectus

nl en

Bachelor Thesis: Tax Talents Class

Course
2016-2017

Toegangseisen

U mag slechts deelnemen aan het vak Bachelor scriptie Fiscaal recht indien u:

 • tenminste 120 ECTS aan vakken van het bachelor curriculum Fiscaal recht heeft behaald (inclusief het propedeusediploma),

 • waarbij in ieder geval de vakken Directe Belastingen I en Theorie van het Belastingrecht met goed gevolg moeten zijn afgelegd,

 • en waarbij (bij specifieke) scriptieonderwerpen een bepaald vak als bijzondere ingangseis kan gelden.

Beschrijving

Aan het einde van de bachelorfase schrijft u een eind werkstuk. Getalenteerde en gemotiveerde studenten worden uitgenodigd de “Fiscale Talentenklas” te volgen. Het werkstuk dat deze studenten schrijven heeft de vorm van een kleine scriptie. Het onderwerp van het werkstuk houdt nauw verband met thema’s uit het onderzoeksprogramma “Grenzen van fiscale soevereiniteit”. De studenten worden in een aantal kleinschalige sessies met een docent begeleid bij het schrijven van het werkstuk. Met het oog op die sessies wordt literatuur voorgeschreven. Bovendien wordt van studenten verwacht dat zij meedoen aan de discussie die plaatsvindt tijdens die sessies. Studenten zullen op basis van cijfers (een gemiddelde van 8) en ervaringen van docenten tijdens eerdere vakken worden uitgenodigd voor de “Fiscale Talentenklas”.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het uitdiepen van fiscaalrechtelijke onderwerpen uit het fiscale onderzoeksprogramma en het verder ontwikkelen van schrijf- en onderzoeksvaardigheden.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U verkrijgt beter inzicht in de methoden en technieken benodigd voor het doen van juridisch onderzoek.

 • U verkrijgt een gedegen inzicht in het belang van rechtsbeginselen en de werking van de trias politica in fiscalibus.

 • De onderwerpen waarover studenten die deelnemen aan de Fiscale Talentenklas een werkstuk moeten schrijven sluiten nauw aan bij de onderzoeksthema’s van de afdeling belastingrecht.

Eindtermen vaardigheden “Fiscale Talentenklas”:
Toepassen kennis en inzicht:

 • De student kan zelfstandig juridisch onderzoek uitvoeren naar onderwerpen die zich voordoen op het terrein van het fiscale recht.

 • De student is in staat een wetenschappelijk publiceerbaar schriftelijk werk te produceren.

 • De student is in staat een innovatieve probleemstelling te formuleren met betrekking tot een complex fiscaal (juridisch) onderwerp.

 • De student is in staat op basis van zijn/haar probleemstelling deelvragen te formuleren, een beoordelingskader uit te werken en een onderzoeksontwerp te formuleren voor het beantwoorden van het probleem.

 • De student is in staat zelfstandig informatie te verzamelen en te selecteren die hij/zij nodig heeft voor de beantwoording van zijn/haar onderzoeksvra(a)g(en) (literatuur, regelgeving, jurisprudentie).

 • De student is in staat fiscaaljuridisch of rechtstheoretisch materiaal (wetenschappelijke literatuur, wetgeving, jurisprudentie) te begrijpen en toe te passen op de beantwoording van zijn/haar onderzoeksvra(a)g(en).

Oordeelsvorming:

 • De student is in staat de verschillende feiten en meningen uit het door hem zelf gevonden materiaal tegen elkaar én tegen het beoordelingskader af te zetten en op deze manier te komen tot een beargumenteerde afweging bij de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en).

 • De student is in staat bestaande standpunten en argumenten kritisch te doordenken en op basis daarvan nieuwe argumenten te ontwikkelen.

 • De student is in staat conclusies te trekken op basis van de resultaten van zijn onderzoek –waarbij terugkoppeling plaatsvindt naar de probleemstelling.

Communicatie:

 • De student is in staat zijn vraagstelling, onderzoek en conclusies – inclusief bronvermelding – te presenteren in de vorm van een logisch gestructureerd betoog dat voldoet aan de vereisten van het (juridisch-)wetenschappelijk onderzoek.

 • De student is in staat zijn vraagstelling, onderzoek en conclusies te presenteren in een leesbare schrijfstijl zonder taalfouten, in principe in het Nederlands.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Begeleiding via een aantal nader aan te kondigen klassikale sessies.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Essay.

Inleverprocedures
Wordt nader bekend gemaakt.

Examenstof
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Studenten voor de “Fiscale Talentenklas” ontvangen een uitnodiging. Het is ook mogelijk – nadat daartoe is opgeroepen door de afdeling Belastingrecht – zelf een aanmelding voor de Talentenklas te doen.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Spreekuur: na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071-5277840

 • E-mail: j.l.m.gribnau@uvt.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.11

 • Openingstijden: 9.00-16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5277840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl