Prospectus

nl en

Tax Theory and Policy

Course
2016-2017

Toegangseis

U mag slechts deelnemen aan het onderwijs en de toetsen van het vak Theorie van het Belastingrecht indien u:

 • tenminste 100 ECTS aan vakken van het bachelor curriculum Fiscaal recht heeft behaald (inclusief het propedeusediploma),

Beschrijving

Het vak Theorie van het belastingrecht gaat aan de hand van moderne, voornamelijk Amerikaanse, academische literatuur in op de vragen “achter” het geldende belastingrecht. Wanneer beschouwen we twee individuen als “gelijk” in fiscale zin? Wat willen we eigenlijk herverdelen via belastingen: inkomen, economische kansen, consumptiemogelijkheden, of nog iets anders? En als we de economische capaciteiten van individuen willen belasten, wat is dan de beste maatstaf daarvoor? Wat is er zin en onzin in de discussie over internationale “fair shares”? Heeft de plicht om belasting te betalen een eigen fundering nodig, of is die plicht gewoon een onderdeel van een heel web van rechten en plichten die we nu eenmaal hebben?

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is studenten inzicht te geven in de grondslagen van het belastingrecht.

Eindtermen inhoud:
1. U kunt de verschillende noties uit de politieke filosofie met betrekking tot rechtvaardigheid onderling vergelijken en toepassen op fiscale vraagstukken, zowel in de sfeer van beginselen als ten aanzien van keuzen in de vormgeving van belastingen.
2. U heeft inzicht in de samenhang tussen politiek-filosofische tradities, belastingbeginselen en vraagstukken van fiscaal-juridische vormgeving.
3. U heeft op hoofdlijnen kennis van het politiek-filosofische denken over belastingheffing en -recht.

Eindtermen vaardigheden:
1. U kunt een door de docent aangereikte onderzoeksvraag zelfstandig beantwoorden in de vorm van een essay dat aan academische eisen voldoet:
a. Een heldere opbouw van het betoog, zonder overbodige informatie;
b. Een wijze van argumenteren die de relevante gezichtspunten in kaart brengt en tussen die gezichtspunten, waar nodig, een evenwichtige afweging maakt;
c. Een conclusie die, gefundeerd in het betoog, antwoord geeft op de (door docent aangereikte) vraagstelling;
d. Een duidelijke literatuurverantwoording conform de Kluwer Leidraad voor Juridische Auteurs;
e. Correct Nederlands zonder spel- en taalfouten.
2. U kunt voor het schrijven van het essay zelfstandig internationaal-academische literatuur vinden, en die vervolgens verwerken op een wijze die past binnen uw betoog en recht doet aan de opvattingen van de geraadpleegde auteurs.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: prof. dr. H Vording.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: elke week 1 à 2 opgegeven artikelen lezen. Deze worden tijdens het hoorcollege op hoofdlijnen besproken.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: n.t.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Tevoren inleveren van opdrachten. De werkgroepopdrachten zijn er op gericht om de tijdens het hoorcollege besproken literatuur nader te analyseren, ook door het raadplegen van primaire bronnen. Daarmee leggen studenten tevens een goede basis voor verdieping door het schrijven van een essay over een deelonderwerp.

Deelname aan het onderwijs is niet verplicht; wie aan de werkgroepen wil deelnemen dient wel tevoren opdrachten in te leveren via Blackboard.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Kennistoets: de onderwijscyclus wordt begin december afgesloten met een kennistoets over de tijdens het onderwijs behandelde literatuur. Het resultaat weegt voor 1/3 mee in het eindcijfer.

Essay: vervolgens levert de student medio december een essay in over een door de docent aangereikt onderwerp. Elk van de onderwerpen betreft een verdere uitwerking en verdieping van (een onderdeel van) de behandelde literatuur. Inschrijving voor een onderwerp vindt plaats aan het eind van de onderwijscyclus en verloopt via Blackboard. Het cijfer voor het essay bepaalt voor 2/3 het eindcijfer.

Eindcijfers worden in de tweede week van januari gepubliceerd. Voor wie een onvoldoende eindcijfer heeft behaald is er de mogelijkheid om binnen een week nog verbeteringen aan te brengen (herkansing).

Inleverprocedures
Via Blackboard

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Engelstalige artikelen, referenties verstrekt via Blackboard.

 • Daarnaast is eigen literatuuronderzoek vereist voor het essay.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via het secretariaat Belastingrecht. Zo nodig kan u worden gevraagd om aan te tonen dat u aan de toegangseis voldoet.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. dr. H. Vording

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25,

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: h.vording@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Adres secretariaat: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, B2.11

 • Openingstijden secretariaat: 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840 (algemene vragen moeten worden gesteld via Blackboard)

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl