Prospectus

nl en

Administrative Tax Law

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het vak Fiscaal Bestuursrecht is erop gericht de student kennis te verschaffen over de systematiek van het fiscale bestuursrecht. In dat kader wordt onder meer aandacht besteed aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Voor wat betreft de Awb gaat het om daaruit voortvloeiende regels voor het verkeer tussen overheid en burger en de voorbereiding en uitvoering van overheidshandelingen. Ook wordt stilgestaan bij de rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de burger. Voor wat betreft de AWR gaat het vooral om de besluitvorming in belastingzaken, de handhaving van belastingwetgeving, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en andere rechtsbeginselen, de fiscale bezwaarprocedure en de procedure bij de belastingrechter.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Gericht en zelfstandig jurisprudentie kunnen opzoeken;

 • Analyseren van arresten op het gebied van het formele belastingrecht;

 • Een mening kunnen vormen over vragen met betrekking tot formeel belastingrecht en deze schriftelijk en mondeling kunnen onderbouwen en weergeven;

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Het kunnen toepassen van de regels uit de Awb en AWR met betrekking tot het formaliseren van een belastingschuld, de informatieverplichtingen van de belastingplichtige en sanctiebepalingen.

 • Het kunnen beoordelen of belastingaanslagen rechtmatig tot stand zijn gekomen en op welke wijze deze in rechte kunnen worden bestreden tot in hoogste instantie (bezwaar- en beroepsprocedure).

 • Het kunnen benoemen van de taken van de belastingrechter en het tegen die achtergrond kunnen duiden van beslissingen van de belastingrechter.

 • Het kunnen toepassen van algemene beginselen bij de uitvoering en toetsing van fiscale regelgeving (beginselen van behoorlijk bestuur en beginselen van behoorlijke wetgeving).

 • Het kunnen toepassen van antimisbruikleerstukken als schijnhandeling, fiscale (her)kwalificatie en fraus legis in eenvoudige situaties.

Eindtermen inhoud:

 • U heeft inzicht in het systeem van de heffing van belasting door middel van aanslag- en aangiftebelastingen, het fiscale procesrecht, rechtsvindingmethoden en toetsing van fiscale wetgeving.

 • U heeft inzicht in de samenhang tussen de Awb en de AWR op het punt van de heffing van belasting en de rechtsbescherming die de burger wordt geboden.

 • U heeft kennis van het geheel van verplichtingen dat de burger ten opzichte van de fiscus heeft en van de mogelijke sancties bij het niet- voldoen aan deze verplichtingen (bestuurlijke boetes).

 • U heeft kennis van heffing, navordering, beginselen van behoorlijk bestuur, bestuurlijke boetes en de fiscale vaststellingsovereenkomst.

 • U heeft kennis van zowel de bezwaarfase, de feitelijke instanties, als de cassatieprocedure.

 • U bent in staat te beoordelen of belastingaanslagen rechtmatig tot stand zijn gekomen en heeft inzicht in de wijze waarop deze aanslagen in rechte kunnen worden bestreden tot in hoogste instantie (bezwaar- en beroepsprocedure).

 • U heeft op hoofdlijnen kennis van fiscale mensenrechten.

 • U heeft kennis gemaakt met enkele aspecten van fiscaal procesrecht, invordering en fiscaal strafrecht.

Eindtermen vaardigheden:

 • U kunt uit een casus op het terrein van het fiscaal bestuursrecht de relevante fiscale problematiek destilleren.

 • U kunt met één of meer studenten samenwerken om tot een oplossing van een fiscaal vraagstuk te komen.

 • U kunt een uitspraak van de fiscale rechter analyseren en in dat kader aangeven wat de rechtsvragen zijn, wat het belang van die rechtsvragen is en onder woorden brengen op welke wijze de rechter tot zijn oordeel is gekomen.

 • U kunt een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde terreinen van het fiscaal bestuursrecht en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.

 • U kunt ten aanzien van een stellingname van een ander op de hiervóór genoemde terreinen van het fiscaal bestuursrecht een eigen mening vormen en die stelling mondeling en schriftelijk kritisch becommentariëren.

 • U kunt gemotiveerd oplossingen aandragen voor vraagpunten die zich voordoen op onderdelen van de in dit vak behandelde problematiek.

 • U kunt zelfstandig juridisch onderzoek uitvoeren naar onderwerpen die zich voordoen op het terrein van het fiscaal bestuursrecht.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: info docenten volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: info docenten volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload. Voor dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Blackboard, telt mee voor credit

 • Deeltoets (na vijf werkgroepen)

  1. De deeltoets is verplicht.
  2. De deeltoets gaat over de stof van de weken 1 tot en met 5 van het vak.
  3. De deeltoets telt voor 50% mee in het eindcijfer van het vak.
  4. De eindtoets telt voor 50% mee in het eindcijfer en gaat over de stof van de weken 6 tot en met 10 van het vak.
  5. Hertentaminering (in een studiejaar) in dit vak:
   5.1. Het hertentamen van dit vak heeft betrekking op de gehele stof; en telt voor 100%.
   5.2. Het cijfer voor de deeltoets telt niet mee bij het hertentamen.
  6. De deeltoets is niet herkansbaar.
  7. Het cijfer voor de deeltoets is geen toegangsvoorwaarde voor de daarop volgende eindtoets. Het cijfer van de deeltoets mag dus een onvoldoende zijn.
  8. Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde regels als voor voltijdstudenten.
 • Schriftelijk tentamen

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals omschreven in het werkboek

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkgroepen en eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: Wordt vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload

Werkboek:
Staat op Blackboard

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de inschrijflijsten op Blackboard.
NB. De inschrijving sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

Aanmelden voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mevr. mr. dr. E.A.M. Huiskers-Stoop

 • Werkadres: Steenschuur 25,

 • Bereikbaarheid: Na overleg met secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: e.a.m.huiskers@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.11

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

In dit vak wordt het participantensysteem gehanteerd.