Prospectus

nl en

Property Law

Course
2016-2017

Toegangseisen

Inleiding Burgerlijk Recht.

Beschrijving

Binnen het vermogensrecht kunnen twee belangrijke rechtsgebieden worden onderscheiden: het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten onderling. Het goederenrecht heeft betrekking op de rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten en goederen. Het goederenrecht is geregeld in de boeken 3 (bepalingen voor alle goederen) en 5 (bepalingen met betrekking tot rechten die uitsluitend bestaanbaar zijn op zaken).
Aan de orde komen met name de begrippen goed en zaak, eigendom, hoe goederen worden verkregen en verloren (zoals overdracht, natrekking, zaaksvorming, verjaring), beperkte rechten (zoals pand en hypotheek) en de goederenrechtelijke positie van het vorderingsrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Verdieping t.o.v. het vak Inleiding burgerlijk recht.

 • Het verkrijgen van dieper inzicht in een aantal kernleerstukken en centrale vraagstukken.

 • Het actief kunnen toepassen van het verworven inzicht en de opgedane kennis bij het oplossen van casus.

 • Het verwerven van vaardigheden bij het oplossen van casus zoals het herkennen van de kernvraag uit de casus en het vervolgens stap voor stap kunnen bereiken van een oplossing.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft grondige kennis van en inzicht in het geldende goederenrecht en de systematiek ervan.

 • U bent in staat het goederenrecht te begrijpen als discursieve grootheid en heeft inzicht in de wijze waarop het systeem van het recht en het recht zelf met elkaar verbonden zijn.

 • U bent in staat om juridische teksten, waaronder jurisprudentie en wetgeving, te begrijpen en te analyseren.

 • U bent in staat om vanuit het systeem van het goederenrecht kritisch te reflecteren op het recht – mede gelet op de grenzen van het vakgebied – en heeft inzicht in de maatschappelijke en ethische context waarin het goederenrecht zich ontwikkelt en manifesteert.

 • U bent in staat om complexe vraagstukken op te lossen op het terrein van het goederenrecht.

 • U bent in staat om het verworven inzicht en de opgedane kennis toe te passen op voorgelegde casusposities (juridische geschillen).

 • U kunt de kernvraag uit een casus destilleren in het licht van de kernleerstukken en u kunt de voor de oplossing van een casus relevante normen en rechtsregels identificeren. U bent in staat om deze zelfstandig op te zoeken in voorgeschreven bronnenmateriaal.

 • U kunt deze normen en rechtsregels systematisch en stapsgewijs toepassen om tot een afgewogen en onderbouwd oordeel te komen over een casuspositie en u kunt dit oordeel op een zorgvuldige en gestructureerde wijze formuleren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal: zeven; gedurende zeven weken 1 college van twee uur per week.

 • Namen docenten: Prof. mr. W.H. Van Boom en anderen.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de in het werkboek per week aangegeven literatuur en jurisprudentie. Zie Blackboard voor eventuele nadere informatie.

Werkgroepen

 • Aantal: vijf; gedurende vijf weken 1 werkgroep van twee uur per week.

 • Namen docenten: worden nader bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: grondige, schriftelijke voorbereiding van de weekcasus in het werkboek. Zie Blackboard voor eventuele nadere informatie.

 • Indien een student zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, is hij verplicht aan de bijeenkomsten daarvan deel te nemen. Is de student meer dan eenmaal afwezig, dan mag hij vervolgens niet meer aan het werkgroeponderwijs van het vak deelnemen.

Andere onderwijsvorm(en)
E-toets: in de eerste onderwijsweek (facultatief): toetsing kennis Goederenrecht propedeuse stof.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Op Blackboard worden regelmatig podcasts gepubliceerd.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • H.J. Snijders & E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, Deventer: Kluwer ( laatste druk).

 • Jac. Hijma & M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer: Kluwer (laatste druk).

 • Aanvullende verplichte literatuur en verplichte rechtspraak zoals vermeld in het werkboek.

Werkboek:
Werkboek Goederenrecht, https://www.microwebedu.nl/bestellen/unileiden/?action=order

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dhr. mr. E.J.M. Cornelissen

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, kamer B3.44

 • Bereikbaarheid: via secretariaat

 • Telefoon: 071-5277400 (secretariaat)

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht;Institute of Private Law

 • Afdeling Civiel recht; department of Civil Law

 • Sectie Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag tot en met vrijdag 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7400

 • E-mail secretariaat: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.