Prospectus

nl en

Personen-, familie- en erfrecht

Course
2016-2017

Toegangseisen

Inleiding Burgerlijk recht.

Beschrijving

Iedereen heeft te maken met de onderwerpen die bij het vak personen-, familie- en erfrecht aan de orde komen. Zo zijn we allemaal geboren en hebben een of twee ouders die waarschijnlijk tot de meerderjarigheid gezag over ons hebben uitgeoefend. Mensen trouwen, gaan een geregistreerd partnerschap aan, gaan samenwonen of blijven alleenstaand. Als partijen een formele relatie met elkaar aangaan, kunnen ze besluiten al dan niet afspraken te maken over hun bezittingen en schulden, die ze hebben en die ze tijdens hun relatie verkrijgen. Ook samenlevers kunnen dergelijke afspraken maken, als ze dat echter niet doen, heeft dat voor hen andere gevolgen dan voor gehuwde of geregistreerd partners. Komen er vervolgens kinderen dan maakt het voor de juridische relatie tussen de ouders en kinderen ook weer uit of ze gehuwd of ongehuwd zijn en mogelijk ook of het om twee gehuwde vrouwen of twee gehuwde mannen gaat. Niet alle relaties houden een leven lang stand, ouders en kinderen kunnen geconfronteerd worden met scheiding of met het overlijden van een ouder of een partner. Zowel scheiding als overlijden heeft gevolgen voor het vermogen van de betrokkenen, in het ene geval krijgt men te maken met het huwelijksvermogensrecht of het algemene vermogens- en goederenrecht en in het andere geval met het erfrecht.

Het erfrecht regelt de overgang van vermogen na overlijden. Enerzijds is daar het erfrecht volgens de wet (dat van oudsher vooral gebaseerd is op bloedverwantschap), anderzijds het testamentaire erfrecht, waarin men binnen de grenzen van de wet(legitieme portie) een keuze kan maken hoe het vermogen vererft.

Dit zijn onderwerpen waar vrijwel iedereen in zijn leven mee te maken krijgt, niet voor niets is het personen- en familierecht geregeld in Boek 1 BW. Daarnaast zijn de rechtsverhoudingen die op grond van Boek 1 BW tussen personen worden geschapen ook van belang voor rechtsverhoudingen die op grond van de andere boeken van het BW ontstaan.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Een verdieping t.o.v. het vak Inleiding Burgerlijk Recht op het gebied van het personen-, familie- en erfrecht.

 • Het verkrijgen van dieper inzicht in een aantal kernleerstukken en centrale vraagstukken van het personen-, familie- en erfrecht.

 • Met aandacht voor de groeiende invloed van het internationale recht (zoals het EVRM en het IVRK).

 • Inzicht in de wisselwerking tussen maatschappelijke veranderingen en het personen-, familie- en erfrecht.

 • Het actief kunnen toepassen van het verworven inzicht en de opgedane kennis bij het oplossen van casus.

 • Het verwerven van vaardigheden bij het oplossen van casus zoals het zelfstandig herkennen van de kernvraag uit de casus en het vervolgens stap voor stap kunnen bereiken van een oplossing.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft een verdiepte kennis van en een algemeen inzicht in het geldende personen- en familierecht (inclusief het huwelijksvermogensrecht) en erfrecht en de systematiek ervan. U bent zelfstandig in staat deze kennis en dit inzicht weer te geven in een korte geschreven notitie over een gemiddeld complex, maar afgebakend juridisch probleem.

 • U begrijpt op een gevorderd niveau het personen- en familierecht (inclusief het huwelijksvermogensrecht) en het erfrecht en u heeft een algemeen inzicht in de wijze waarop het huidige systeem van dit recht en dit recht zelf met elkaar verbonden zijn. U bent zelfstandig in staat om een gemiddeld complexe, maar afgebakende casus op een gestructureerde wijze op te lossen.

 • U bent zich op een algemeen niveau bewust van de invloed van het internationale recht op het nationale personen- en familierecht. U bent zelfstandig in staat in hoofdlijnen het belang van het internationaal recht en de internationale jurisprudentie te duiden.

 • U begrijpt op een gevorderd niveau de voorgeschreven juridische teksten, waaronder jurisprudentie en wetgeving over het personen-, familie en erfrecht. U bent zelfstandig in staat de meest relevante literatuur en jurisprudentie over het personen,- familie- en erfrecht te vinden en in hoofdlijnen te duiden in een korte geschreven notitie.

 • U heeft een algemeen inzicht in de maatschappelijke en ethische context waarin het personen-, familie- en erfrecht zich ontwikkelt en manifesteert. U bent zelfstandig in staat de maatschappelijke en ethische aspecten van een afgebakend leerstuk te duiden in een korte geschreven notitie.

Rooster

Kies bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

 • Vereiste voorbereiding door studenten: nader bekend te maken

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: nader bekend te maken

 • Vereiste voorbereiding door studenten: nader bekend te maken

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen met open vragen

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, Studiereeks (Kluwer), M.J.A. van Mourik en A.J.M. Nuijtinck, meest recente druk.

Werkboek:

 • Syllabus Personen-, familie- en erfrecht, te verkrijgen via Blackboard.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Jurisprudentie vermeld in de syllabus

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. M.T. Beumers Msc

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25

 • Telefoon: via het secretariaat: 071 527 7400

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag van 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7400

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.