Prospectus

nl en

Comparative and Private International Law

Course
2016-2017

Toegangseisen

 • Inleiding Burgerlijk recht

 • Historische Ontwikkeling van het Recht

Beschrijving

Leerdoelen

Doel van het vak:
In dit vak verwerft de student in de eerste plaats kennis van de (historische) oorzaken, vormen en gevolgen van rechtsverscheidenheid in het privaatrecht, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan het recht met betrekking tot koop en overdracht van roerende zaken in een aantal Europese landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland). In de tweede plaats leert de student welke problemen binnen die rechtsverscheidenheid kunnen ontstaan op het vlak van de rechterlijke bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen, en verwerft hij kennis van de oplossingen die het internationaal privaatrecht daarvoor aanreikt.

In VIPR worden professionele (juridische) vaardigheden getraind door de verwerving van kennis omtrent de overeenkomsten en verschillen tussen de Europese privaatrechtelijke stelsels, en omtrent de hierop van toepassing zijnde Europese en Nederlandse regels van Internationaal privaatrecht. De verworven kennis wordt door studenten toegepast bij het oplossen van praktische casus.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • De student kan uitleggen welke overwegingen ten grondslag liggen aan de indeling in rechtsfamilies en enige praktische gevolgen van die taxonomie benoemen.

 • De student kan verschillen en overeenkomsten in het privaatrecht van verschillende Europese landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland) benoemen en verklaren in termen van de behandelde historische factoren.

 • De student kan het recht met betrekking tot de koop en eigendomsoverdracht van roerende zaken in de behandelde privaatrechtelijke systemen vergelijken en de verschillen en overeenkomsten benoemen.

 • De student is in staat om eenvoudige casus op te lossen naar het recht van de behandelde privaatrechtelijke systemen.

 • De student kan de verschillende deelgebieden van het IPR in een casus herkennen, en aan de hand van een vragenschema analyseren welke regeling in een concreet geval van toepassing is, alsmede de gevonden regeling correct toepassen.

 • De student is in staat om eenvoudige casus op te lossen op het gebied van grensoverschrijdende privaatrechtelijk-vermogensrechtelijke rechtsverhoudingen

Vervolg in mastervakken
De IPR-kennis van VIPR wordt bekend verondersteld voor de (verplichte) IPR-vakken in de master Rechtsgeleerdheid/Civiel en Notarieel.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7 (waarvan 1 tentamencollege)

 • Namen docenten: Prof. mr. E. Koops (VPR) en Prof. mr. S.J. Schaafsma (IPR)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de Leidraad bij het vak.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Mr. C.H. Bezemer en Mr. E.S. Daalder (VPR), Mr. L.M. van Bochove (IPR).

 • Vereiste voorbereiding door studenten: In de werkcolleges wordt de stof van het hoorcollege nader uitgewerkt en in casus toegepast. In het tentamencollege, tevens vragenuurtje, wordt geoefend met een oud tentamen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit essayvragen.

 • Het tentamen bestaat uit twee delen. Het deel Vergelijkend Privaatrecht en het deel Internationaal Privaatrecht tellen ieder voor 50 punten in totaal.

 • Het tentamen bestaat uit theorievragen en uit casus die moeten worden geanalyseerd en opgelost.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Het verplichte studiemateriaal bestaat uit artikelen en hoofdstukken uit boeken, en jurisprudentie. De literatuur is opgenomen in een reader, de Leidraad Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht, die verkrijgbaar is via de Repro-afdeling. De Leidraad bevat tevens vragen die in de werkgroepen worden behandeld. Op Blackboard is een literatuurlijst te vinden alsmede de werkgroep vragen.

Aanbevolen studiemateriaal
Staat vermeld in de Leidraad en op Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Rechtsgeschiedenis

 • Kamernummer secretariaat: B 2.41

 • Openingstijden: maandag t/m donderdag, van 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7421

 • E-mail: internationaalprivaatrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.