Prospectus

nl en

Forensic Accountancy

Course
2016-2017

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak Forensische Accountancy biedt een behandeling van diverse onderwerpen die het vakgebied van de organisatiecriminologie en de forensische accountant raken. Tijdens de collegecyclus komen onder meer aan de orde: fraude(bestrijding), witwassen, financieel rechercheren, private opsporing, gedrags- en beroepsregels registeraccountants, boekhoudschandalen, creatief boekhouden en frauduleus rapporteren. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de factoren die de strafrechters in fraudezaken in de strafmotivering meewegen.
Tijdens de hoorcolleges wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van concrete casuïstiek (bijvoorbeeld: bouwfraude, Ahold, de zaak Holleeder/Endstra). Tijdens de werkcolleges zult u op interactieve wijze worden uitgedaagd en schrijft u – mede op basis van peerfeedback – een kritische reactie op een artikel over een onderwerp op het gebied van de forensische accountancy.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt verschillende vormen van fraude, witwassen en organisatiecriminaliteit beschrijven en uitleggen;

 • U kunt de toegevoegde waarde en beperkingen van de forensische accountancy in het kader van de rechtshandhaving schrijven, uitleggen en beoordelen;

 • U kunt aan de hand van casuïstiek concreet duiden of en hoe een forensisch accountant een bijdrage kan leveren aan de preventie en of detectie van delicten als fraude en witwassen, alsmede tegen welke knelpunten de forensisch accountant in de casus aan kan lopen.

 • U kunt de verworven theoretische kennis toepassen op casuïstiek.

 • U kunt literatuur over een onderwerp op het gebied van forensische accountancy verzamelen en analyseren.

 • U kunt een artikel over een in het kader van forensische accountancy relevant thema kritisch evalueren en aan de hand van andere literatuur de aannames van het artikel deels bevestigen of ontkrachten.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Docent(en): Prof. dr. M. Pheijffer RA

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de verplichte literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Docent(en): Dr. J.M. Jansen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de verplichte literatuur

Spreekuur

 • Iedere week kunnen vragen gesteld worden tijdens het spreekuur. U dient zich aan te melden voor het spreekuur, door een email te sturen naar criminologie@law.leidenuniv.nl.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (70%).

 • Schriftelijke kritisch inhoudelijke reactie op een artikel (2000-2500 woorden) (30%).

 • Om het vak Forensische Accountancy met een voldoende af te sluiten, dient zowel het tentamencijfer (70%) als het cijfer voor de opdracht (30%) voldoende (minimaal een 5,5) te zijn.

 • Een voldoende cijfer voor een van de deeltoetsen blijft geldig gedurende het collegejaar waarin het cijfer behaald is. Indien u aan het einde van het betreffende collegejaar geen voldoende voor de gehele cursus heeft behaald, zal zowel het tentamen als de opdracht rondom de literatuurreview in het volgende collegejaar opnieuw moeten worden gemaakt.

 • Voor beide onderdelen is een herkansingsmogelijkheid. Bij een klein aantal aanmeldingen voor het herkansing van het hierboven genoemde schriftelijk tentamen kan worden besloten om deze herkansing niet schriftelijk, maar mondeling af te nemen. U wordt hiervan dan tijdig op de hoogte gesteld.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de via Blackboard opgegeven teksten en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Inleverprocedures

 • De schriftelijke opdracht dient ingeleverd te worden op Blackboard.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Een bundeling van artikelen en hoofdstukken

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. J.M. Jansen

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: uitsluitend op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl