Prospectus

nl en

Crime Analysis

Course
2016-2017

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

De laatste jaren wordt er in het kader van misdaadpreventie steeds vaker gebruik gemaakt van wetenschappelijke methoden, waaronder van misdaadanalysetechnieken uit de criminologie. In deze cursus wordt er nader ingegaan op dergelijke misdaadanalysetechnieken, waarmee onder andere inschattingen gemaakt kunnen worden over het risico van crimineel gedrag. Hierbij zal worden stilgestaan bij de risicofactoren van (diverse uitingen van) crimineel gedrag en bij de mogelijkheden en moeilijkheden bij het voorspellen van dergelijk gedrag. De cursus zal de theorie over misdaadanalyse en risicotaxatie koppelen aan praktische vraagstukken en een internationaal perspectief op het onderwerp bieden.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt kritisch reflecteren op de rol van misdaadanalyse/risicotaxatie in het voorspellen en voorkomen van crimineel gedrag;

 • U kunt op basis van de wetenschappelijke literatuur een onderzoeksvraag formuleren;

 • U kunt een risicotaxatie-instrument ontwikkelen en de verkregen resultaten analyseren en interpreteren;

 • U kunt onderzoeksbevindingen rapporteren en de aanbevelingen bespreken volgens het format van een wetenschappelijk tijdschrift.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): –

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie vooraf verplicht

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): –

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie vooraf verplicht

Andere onderwijsvorm(en)

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Wetenschappelijk paper (30%).

 • Tentamen, open vragen (70%)

 • Beide onderdelen moeten met een voldoende (minimaal een 5,5) worden afgesloten om het vak te behalen.

 • Beide onderdelen kunnen worden herkanst. In geval van een klein aantal deelnemers kan worden besloten het hertentamen mondeling af te nemen. U wordt hiervan dan tijdig op de hoogte gesteld.

Inleverprocedures
Schriftelijke opdrachten worden via safe assign (blackboard) ingeleverd

Examenstof
Zal tijdig via blackboard bekend worden gemaakt

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Verwijzingen naar relevante literatuur via Blackboard.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. Dr. E.F.J.C. Ginneken

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen