Prospectus

nl en

Forensic Victimology

Course
2016-2017

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Forensische Criminologie (Forensic Criminology) (zie ook OER).

Beschrijving

Verklaringen van slachtoffers kunnen een belangrijke rol spelen in juridische procedures. Dat geldt zowel voor verklaringen over de criminele of anderszins schokkende gebeurtenis die hen is overkomen als voor verklaringen over de gevolgen die zo’n gebeurtenis voor hen heeft gehad. In de cursus zal uitgebreid worden stilgestaan bij de manier waarop juridische beslissers en deskundigen omgaan met onzekerheid over de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van slachtofferervaringen en factoren die hun beslissing kunnen beïnvloeden. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de inzet en interpretatie van instrumenten die behulpzaam kunnen zijn bij het detecteren van leugenachtige en anderszins onbetrouwbare slachtoffers. Voorts zal in de cursus worden ingegaan op de impact die juridische procedures op de emotionele gesteldheid van slachtoffers kunnen hebben en de invloed die slachtoffers – op hun beurt – kunnen hebben op het verloop en de uitkomst van juridische procedures. Ten slotte zal ook de bescherming tegen toekomstige slachtofferervaringen aan bod komen alsmede de methoden die kunnen worden gebruikt om het risico op herhaling te bepalen.

De bestudering van relevante wet- en regelgeving betreft een belangrijk onderdeel van de cursus.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heb je de volgende kwalificaties verworven:

 • Je hebt kennis van de ontstaansgeschiedenis van slachtofferwetgeving en kunt deze reproduceren;

 • Je kunt begrippen en theorieën op het gebied van de forensische victimologie uitleggen en toepassen op een concrete casus;

 • Je kunt op basis van een concrete casus relevante wet- en regelgeving met betrekking tot slachtofferschap van schokkende gebeurtenissen identificeren, benoemen en beoordelen;

 • Je kunt de betrouwbaarheid en validiteit beoordelen van informatie over slachtofferschap van schokkende gebeurtenissen en de gevolgen daarvan. Je moet hiertoe onder meer de sensitiviteit, specificiteit en positieve en negatieve predictieve waarde van diagnostische tests en risicotaxatieinstrumenten kunnen berekenen en de uitslagen van zulke hulpmiddelen kunnen interpreteren;

 • Je kunt kritisch reflecteren op een rechterlijke uitspraak aan de hand van wetenschappelijke kennis over forensisch-victimologische thema’s in een paper.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (facultatief)

 • Aantal à 2 uur: tenminste 5

 • Docent(en): dr. mr. M.J.J. Kunst (en mogelijk één of meer gastdocenten)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de voorgeschreven literatuur.

Feedbackbijeenkomsten (facultatief)

 • Aantal à 2 uur: tenminste 2

 • Docent(en): dr. mr. M.J.J. Kunst

 • Tijdens de feedbackbijeenkomsten kun je de docent vragen stellen over de schriftelijke opdracht die in het kader van de cursus – naast een schriftelijk tentamen – dient te worden voltooid (zie onderdeel “Toetsing”). Ook kun je, alleen of samen met medestudenten, (verder) werken aan deze opdracht. Aan de feedbackbijeenkomsten kun je alleen deelnemen, indien je deze voldoende hebt voorbereid. Via Blackboard worden bekendgemaakt wat je daarvoor moet doen.

Spreekuur (facultatief)

 • Aan het einde van de cursus zal een spreekuur worden verzorgd voor studenten die vragen willen stellen over de verplichte tentamenstof. Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet je je vragen van tevoren per e-mail naar de docent sturen (via criminologie@law.leidenuniv.nl).

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen

Toetsing

Toetsvormen

 • Een schriftelijk tentamen (70%) en een schriftelijke opdracht (30%).

 • Het schriftelijke tentamen zal bestaan uit een combinatie van verschillende typen open vragen.

 • De schriftelijke opdracht betreft een kleine paper (2000-2500 woorden) waarin vanuit een wetenschappelijk perspectief kritisch wordt gereflecteerd op een rechterlijke uitspraak waarin een forensisch victimologisch thema centraal staat/aan de orde komt. Nadere informatie over de schriftelijke opdracht zal bij aanvang van de cursus worden verstrekt.

 • Om voor de cursus Forensische Victimologie te slagen, dient zowel het tentamencijfer als het cijfer voor de schriftelijke opdracht voldoende te zijn (cijfer 5,5 of hoger).

 • Voor de geldigheidsduur van beide toetsonderdelen zijn de regels uit de Onderwijs- en Examenregeling van toepassing omtrent de geldigheidsduur van tentamens; de toetsonderdelen kunnen hier als tentamens worden beschouwd.

 • Voor beide onderdelen geldt een herkansingsmogelijkheid

Inleverprocedures
Inleverprocedures zullen tijdig via Blackboard bekend worden gemaakt

Examenstof
Tot de tentamenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Losse literatuurbronnen die tijdig via Blackboard bekend worden gemaakt.

 • De powerpointslides van de hoorcolleges.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. mr. M.J.J. Kunst

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.03

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071-527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl