Prospectus

nl en

Exceptional violence

Course
2016-2017

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Forensische Criminologie (Forensic Criminology) (zie ook OER).

Beschrijving

Moord en doodslag betreffen de meest gewelddadige vormen van crimineel gedrag. Het gaat immers om vormen van geweld met een voor het slachtoffer fatale afloop. Deze cursus gaat dieper in op (1) de prevalentie van fataal geweld, waarbij ook wordt stilgestaan bij manieren waarop incidenten van fataal geweld kunnen worden geclassificeerd (bijvoorbeeld op grond van kenmerken van het incident); (2) (verklaringen voor) maatschappelijke trends in de prevalentie van fataal geweld, (verklaringen voor) trends in de prevalentie van fataal geweld; (3) de achtergronden van fataal geweld, waaronder de oorzaken; (4) de strafrechtelijke aanpak van fataal geweld, waaronder opsporing en strafrechtelijke vervolging na een incident van fataal geweld; en (5) preventie van fataal geweld, waarbij ook wordt ingegaan op factoren die de kans op een fatale afloop van een geweldsincident vergroten en strategieën om moord en doodslag te voorkomen. Gedurende de cursus komen verschillende theoretische beschouwingen aan bod. Specifieke aandacht zal ten slotte uitgaan naar mediaberichtgeving over moord- en doodslagzaken.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt verschillende typen moord en doodslag en factoren die de kans op een fatale afloop van een geweldsincident vergroten (op basis van een concrete casus) identificeren en uitleggen;

 • U kunt trends in de prevalentie van moord en doodslag verklaren;

 • U kunt het opsporingsproces in moord- en doodslagzaken en opsporingstechnieken die hierbij worden gebruikt beschrijven;

 • U kunt adequate en effectieve preventiestrategieën bij een bepaalde casus benoemen en uitleggen;

 • U kunt mediaberichten over moord en doodslag kritisch analyseren en evalueren;

 • U kunt een onderzoekspaper schrijven waarin zowel theoretische als empirische bevindingen worden toegepast op specifieke vormen van moord en doodslag (aan de hand van een concrete casus).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): Mw. A.Q. Bosma, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard, rubriek Rooster

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): Mw. A.Q. Bosma, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de wekelijks voorgeschreven literatuur.

 • U dient voor elk werkcollege een opdracht die betrekking heeft op de verplichte studiestof schriftelijk uit te werken. Deelname aan de werkcolleges is verplicht.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Wekelijkse inloopspreekuren; u dient zich van te voren aan te melden.

 • Gestructureerde zelfstudie; u dient zelfstandig de opgegeven studiestof te bestuderen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen;

 • Een essay (2000-2500 woorden);

 • Het schriftelijk tentamen en het essay dienen afzonderlijk voldoende te zijn (minimaal een 5,5);

 • Het eindcijfer wordt voor 70% bepaald door het schriftelijke tentamen en voor 30% door het essay.

 • Wergroepverplichting: huiswerkopdrachten, voorbereiding en aanwezigheid. De werkgroepverplichtingen dienen met goed gevolg te worden afgerond. Indien hieraan niet voldaan is kan het vak niet worden gehaald. Het resultaat voor de werkgroepverplichting is geldig voor het lopende studiejaar.

 • De geldigheidsduur van de deeltoets(en) is één studiejaar.

 • Beide onderdelen kunnen worden herkanst. Bij een klein aantal aanmeldingen voor het schriftelijke tentamen kan worden besloten dat dit hertentamen niet schriftelijk, maar mondeling wordt afgenomen. U wordt hiervan dan tijdig op de hoogte gesteld

Inleverprocedures

 • Schriftelijke opdrachten worden via safe assign (Blackboard) ingeleverd

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de via Blackboard opgegeven teksten en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplichte literatuur

 • Liem, M. & Pridemore, W. (laatste druk) Handbook of European Homicide Research. New York: Springer.

 • Overig verplicht studiemateriaal zal tijdig via Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. A.Q. Bosma

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: via het secretariaat

 • Telefoon: 071 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl