Prospectus

nl en

Dutch and European Financial Law

Course
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak Nederlands en Europees Financieel Recht richt zich op de steeds groter wordende invloed van het financieel recht op de rechtspraktijk. Niet alleen banken, effectenhuizen, beurzen en andere financiële ondernemingen komen met het financieel recht in aanraking, maar ook beleggers en ondernemingen die – al dan niet beursgenoteerde – effecten uitgeven of een belang in een onderneming verwerven, krediet aantrekken of een financiële transactie verrichten. Aan de orde komen onderwerpen als de werking van financiële markten, de historische ontwikkeling van het financieel recht, de verschillende soorten effecten en financiële producten, kenmerken van financiële ondernemingen, de opbouw van de Wet op het financieel toezicht, financiële dienstverlening, zekerheden en financieringsstructuren, zorgplichten en aansprakelijkheid van financiële ondernemingen, beurs- en effectenhandel, kapitaalmarkttransacties en prospectustoezicht, beleggingsfondsen, marktmisbruik, afwikkeling van effectentransacties, bewaring en transparantieregelgeving, financiële ethiek, nationaal en internationaal toezicht en handhaving. Vanwege de diversiteit aan rechtsnormen en –bronnen waaruit het financieel recht is samengesteld zal aandacht worden besteed aan de relevante delen van het bestuursrecht, het Europees recht, het civiel recht, het insolventierecht en het strafrecht.
Tijdens dit vak zal worden stilgestaan bij relevante actualiteiten op het gebied van het Nederlands en Europees financieel recht.

Leerdoelen

Na afronding van het vak kan de student:

 • de functie van verschillende actoren in de financiële markten beschrijven;

 • kenmerken van verschillende soorten effecten, financiële producten en financiële ondernemingen, alsmede het toezicht daarop herkennen, onderscheiden en beschrijven;

 • publiekrechtelijk en privaatrechtelijk financieel recht onderscheiden; en

 • beargumenteren welke regelgeving op een gegeven casuspositie van toepassing is.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 20 (interactieve) hoorcolleges

 • Namen docenten: Prof. mr. drs. M. Haentjens, Prof.mr. R.P. Raas, Prof. mr. W.A.K. Rank, mw. mr. V.Y.E. Caria en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen verplichte stof en voorbereiden opgegeven vragen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (open vragen)

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

 • Actieve deelname aan de plenaire discussie en aan de beantwoording van de opgegeven vragen tijdens de hoorcolleges (status: praktische oefening) wordt beoordeeld met een cijfer dat zal meetellen voor het eindcijfer: bij goede class participation (d.w.z. ‘met goed gevolg’) wordt het cijfer voor het tentamen met 0,25 opgehoogd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Zal worden bekendgemaakt via Blackboard en in de Syllabus

Syllabus:
Syllabus Nederlands en Europees Financieel Recht

Reader:
Geen

Aanbevolen studiemateriaal
Zal worden bekendgemaakt via Blackboard en in het Werkboek

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. V. Y. E. Caria

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 (secretariaat ondernemingsrecht)

 • E-mail: v.y.e.caria@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Financieel Recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie: maandag t/m vrijdag van 09.00-15.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235 (gedurende de hele week bereikbaar)

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl