Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Privatissimum: Criminal Law and Procedure

Course
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het privatissimum is een onderwijsvorm waarbij de zelfwerkzaamheid van de deelnemers centraal staat. Het zijn de deelnemers zélf die samen, met en voor elkaar diverse strafrechtelijke thema’s, zowel op het gebied van het materiële als het formele strafrecht, vanuit verschillende invalshoeken bestuderen. Deze bestudering geschiedt door het schrijven van schriftelijke opdrachten, het houden van een referaat en het deelnemen en voorzitten aan discussies over de verschillende onderwerpen. Bij het privatissimum staat centraal het (verder) ontwikkelen en toepassen van een wetenschappelijke attitude en vaardigheden die gedurende de studie zijn opgedaan.

Deze vaardigheden betreffen in het bijzonder:

 • mondelinge vaardigheden, die worden ontwikkeld door het houden van een referaat en het actief deelnemen aan en voorzitten van discussies;

 • onderzoeksvaardigheden, die worden ontwikkeld door het zoeken naar relevante wetgeving, jurisprudentie en literatuur ter ondersteuning van een referaat en de schriftelijke opdrachten;

 • schrijfvaardigheden, die worden ontwikkeld door het schrijven van het referaat en de schriftelijke opdrachten. Het gaat bij het privatissimum niet zozeer om het ontwikkelen van praktische schriftelijke vaardigheden (zoals bij practicum), maar meer om het ontwikkelen van wetenschappelijke schriftelijke vaardigheden met een hoger abstractieniveau, zoals het schrijven van een paper.

Binnen het vak worden diverse privatissima aangeboden die nauw aansluiten bij het profiel van de afdeling straf- en strafprocesrecht in het algemeen en de wetenschappelijke expertise van de docenten in het bijzonder. De onderwerpen worden ieder jaar daarop afgestemd en kunnen per jaar verschillen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is de student vertrouwd, kundig en vaardig te maken met het doen van rechtswetenschappelijk onderzoek.

Na dit vak kan de student:

 • op basis van diverse bronnen zelfstandig een onderzoeksvraag of probleemstelling formuleren over een in een opdracht geformuleerd thema;

 • de voor een te onderzoeken thema relevante bronnen (zowel nationale als internationale wetenschappelijke literatuur, jurisprudentie, wetgeving en wetsgeschiedenis) selecteren en diepgaand en in onderling verband interpreteren en analyseren;

 • op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging een standpunt innemen ten aanzien van complexe casuïstiek en/of fundamentele vraagstukken op een deelterrein van het straf- en strafprocesrecht;

 • op logisch gestructureerde en navolgbare wijze – zowel schriftelijk als in de vorm van een presentatie – verslag leggen van verricht wetenschappelijk onderzoek;

 • zich bij het verslag leggen van verricht wetenschappelijk onderzoek – zowel schriftelijk als mondeling – uitdrukken in correct en begrijpelijk Nederlands;

 • het verrichte onderzoek controleerbaar maken en verantwoorden met verwijzingen naar relevante en gezaghebbende bronnen conform de standaarden voor wetenschappelijke integriteit en conform de Leidraad voor juridische auteurs;

 • een presentatie houden ten overstaan van algemeen juridisch onderlegde toehoorders en tegenover hen een zelf geformuleerd wetenschappelijk standpunt verdedigen, alsmede deelnemen aan en voorzitten van een wetenschappelijke discussie.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
LET OP: Alle werkgroepen zijn verplicht

 • Aantal à 2 uur: 11

 • Namen docenten: (onder voorbehoud):

  • K.M. Pitcher LLM (coördinator)
  • Mr.drs. J.G.H. Altena-Davidsen
  • Mr.drs. Y.N. van den Brink
  • Prof.dr.mr. M. Kessler
 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen zich voor elke werkgroep te hebben voorbereid door het bestuderen van de eventueel voorgeschreven stof, het zelf opzoeken van relevante (aanvullende) literatuur, jurisprudentie, wetgeving etc. en het maken van (of, in geval van een betoog: voorbereiden van) de voor die week voorgeschreven opdracht.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het eindcijfer wordt gevormd door de resultaten van vier schriftelijke opdrachten (70%), het referaat (20%) en de mondelinge bijdrage aan en het voorzitten van de discussies (10%).

Inleverprocedures
Op papier, via safe-assign.

Examenstof
De voor de opdracht benodigde literatuur, zoals aangewezen in het onderwijsprogramma van het betreffende privatissimum, alsmede de door studenten zelf vergaarde literatuur.

Opmerkingen

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
De ‘Stamliteratuur’ van de Masterspecialisatie Strafrecht, te weten:

 • G.J.M. Corstens/M.J. Borgers, Het Nederlands Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer (laatste druk)

 • J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Deventer: Kluwer (laatste druk).

Werkboek:
De informatievoorziening over de opbouw en de inhoud van de privatissima verloopt via Blackboard en de respectievelijke werkgroepen.

Reader:

 • Op Blackboard te plaatsen Leidraad Privatissimum straf- en strafprocesrecht.

Aanmelden

Aanmelding is mogelijk voor een specifieke werkgroep. De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: K.M. Pitcher LL.M.

 • Werkadres:Steenschuur 25, kamer B1.12

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071- 527 7518 (secretariaat)

 • E-mail: k.m.pitcher@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 1.01

 • Openingstijden: Ma/di/do/vr van 9.00 tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl