Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Reading/Vocabulary 1B - Language Acquisition I

Course
2016-2017

Toegangseisen

De leesvaardigheid van de deelnemers moet minimaal liggen op niveau A2 van het Europees Referentiekader. Dit college is toegankelijk voor de reguliere studenten Nederlandkunde/Dutch Studies en – als er plaats is – uitwisselingsstudenten Neerlandistiek.

Beschrijving

Tijdens de colleges leesvaardigheid staan zakelijke teksten centraal. Studenten lezen iedere week verschillende teksten en maken verschillende soorten opdrachten en vragen. Om de leesstrategie te verbeteren wordt ook aandacht besteed aan de structurele opbouw van teksten, zoals indeling in alinea‘s en de verdeling van informatie binnen alinea‘s. Voor het onderdeel woordenschat bestuderen de studenten zelfstandig elke week twee hoofdstukken uit Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen.

Leerdoelen

Doel van het college is het verbeteren van de leesvaardigheid. De nadruk ligt op het verwerven van een leesstrategie die kan worden toegepast op artikelen uit kranten en tijdschriften met een populair-wetenschappelijk karakter. Er wordt gewerkt aan de verbetering van leesstrategieën bij zowel globaal als intensief lezen. Globale leesvaardigheid houdt in dat men snel in staat is de algemene inhoud van een tekst te begrijpen. Intensieve leesvaardigheid houdt in dat men daarnaast ook details in de tekst begrijpt. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van de woordenschat met behulp van het boek Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen. In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B1/B2

Rooster

Zie Rooster BA Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

  • Lezen: werkcollege; aanwezigheid verplicht

  • Woordenschat: zelfstudie

Studielast

De totale studielast is 140 uur

  • colleges inclusief wekelijkse woordenschattoetsen: 42 uur

  • tentamen Lezen: 2 uur

  • voorbereiden wekelijkse woordenschattoetsen: 72 uur

  • collegevoorbereiding Lezen & maken huiswerkopdrachten: 24 uur

Toetsing

Het tentamen leesvaardigheid bestaat uit twee delen: 1. multiple-choicevragen die de intensieve leesvaardigheid toetsen. Bij het tentamen is het gebruik van woordenboeken toegestaan; 2. multiple-choice- en open vragen die de globale leesvaardigheid toetsen. Hierbij moeten vragen worden beantwoord waarvoor het nodig is om snel informatie te verzamelen uit een groot aantal teksten.
De herkansing van het tentamen leesvaardigheid vindt in de maand juni plaats (zowel voor het eerste als het tweede semester).

Voor het onderdeel woordenschat wordt wekelijks een toets afgenomen over maximaal twee hoofdstukken van Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen. Hierbij zijn twee vijven toegestaan, mits gecompenseerd door twee zevens. Alle wekelijkse woordenschattoetsen kunnen één keer herkanst worden (diverse data in het tweede semester).

Het eindcijfer wordt berekend uit het gemiddelde van het tentamencijfer lezen (50%) en het gemiddelde van de wekelijkse Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen-toetsen (50%). Beide cijfers moeten voldoende zijn.

Blackboard

Het materiaal voor lezen wordt via Blackboard aangeboden. Naast de teksten die tijdens de colleges behandeld worden, maken de studenten wekelijks Blackboardtoetsen (tekst met vragen) als huiswerk.

Literatuur

  • Loo, van e.a., Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen (Intertaal 2016, ISBN 9789054516989).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent:
Drs. R. Joon
Drs. M. Arends

Voor algemene en administratieve vragen kun je je wenden tot: Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

Doelgroep:
Buitenlandse studenten met enige kennis van het Nederlands.