Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Inleiding in de Nederlandse geschiedenis 1, Cultuurwetenschap II

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt, door middel van intermediale colleges, een overzicht gegeven van de Nederlandse geschiedenis tot 1780. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de politieke, sociaal-economische, religieuze en culturele aspecten. Welke al dan niet politieke gebeurtenissen waren beeldbepalend voor de Nederlandse identiteit? Hoe hebben deze historische voorvallen het huidige Nederland beïnvloed? Op welke manier worden bepaalde gebeurtenissen in Nederland nog altijd herinnerd, en waarom? De studenten bereiden zich voor door het bestuderen van literatuur over de stof die tijdens de colleges behandeld wordt. Deze cursus kan worden uitgebreid met de cursus Inleiding in de Nederlandse geschiedenis 2.

Leerdoelen

 • Kennis van de hoofdlijnen en belangrijkste gebeurtenissen en inzicht in de ontwikkelingsgang van de Nederlandse geschiedenis tot 1780.

 • Ook worden de studenten geconfronteerd met verschillen in wetenschappelijke benaderingen, doordat in de colleges de stof van het handboek ook vanuit andere visies besproken wordt. Zo verwerven de studenten kennis van de grondbegrippen van de Nederlandse geschiedenis en leren ze kritisch om te gaan met bronnen.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Een excursie

Studielast

 • totale studielast voor de cursus: 140 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 104

 • toetsing: 8 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen over de literatuur en de op het college behandelde stof (80%)

 • Kleine schriftelijke tussentoets (20%)

 • Alleen het schriftelijk tentamen over de literatuur en de op het college behandelde stof kan worden herkanst.

 • Het gebruik van een niet-elektronisch woordenboek is bij beide tentamens toegestaan.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Mededelingen

 • Powerpoints van de hoorcolleges

 • Ter beschikking stellen informatie, studiemateriaal

 • Proeftentamen

Literatuur

 • J.H.C. Blom en E. Lamberts [red.], Geschiedenis van de Nederlanden, vijfde herz. dr., Amsterdam: Bert Bakker, 2015 (derde druk).

 • F. Wielenga, Geschiedenis van Nederland. Van de Opstand tot heden. Amsterdam: Boom, 2014 (derde druk).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Let op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
de docent: R.A.M. Honings

Voor algemene en administratieve vragen kun je je wenden tot: Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

Let op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de geschiedenis van Nederland.