Prospectus

nl en

Geschiedenis van het Openbaar Bestuur

Course
2016-2017

Beschrijving

Hoe is ons openbaar bestuur eigenlijk ontstaan? Wat is de oorsprong van hedendaagse instituties en organisaties? Welke invloed heeft het verleden op het hedendaags openbaar bestuur? Waar zit verandering en continuïteit? In het vak bestuursgeschiedenis geven wij de aanzet om op dit soort vragen een antwoord te geven. Enerzijds besteden wij in deze cursus aandacht aan ontstaan, groei en verandering van elementen van het Nederlandse openbaar bestuur van de middeleeuwen tot nu om bestuurlijke ontwikkelingen in verleden, heden en toekomst te doorgronden. Anderzijds hebben wij aandacht voor bestuursgeschiedenis als wetenschappelijke discipline in samenhang met de studie Bestuurskunde. De idee dat handelingen en gebeurtenissen in het verleden van invloed zijn op beslissingen en beleid in het heden wordt intuïtief veelal wel erkend. Het blijft echter vaak de vraag hoe, in welke mate en waarom dit dan het geval is. Een overzicht van belangrijke bestuurshistorische vragen, theorieën, concepten en discussies stelt studenten in staat hierop een antwoord te geven. De cursus laat zien dat kennis van het bestuurlijke verleden niet alleen maar leuk is om te weten maar dat het ook anderszins bijzonder nuttig kan zijn voor de moderne Bestuurskundige.

Leerdoelen

 • Kennis hebben van een historisch overzicht van het Nederlandse openbaar bestuur van de Middeleeuwen tot nu.

 • Identificeren en herkennen van de historische achtergronden (continuïteit en verandering) van kenmerkende hedendaagse ontwikkelingen in het openbaar bestuur.

 • Kennis hebben van verschillende thema’s van (actueel) bestuurshistorisch onderzoek

 • Benoemen van belangrijke theorieën, vragen en concepten binnen de bestuursgeschiedenis als wetenschappelijke discipline.

 • Ervaring opdoen met het schrijven van een korte online open access wetenschappelijke publicatie over een bestuurshistorisch onderwerp.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit 7 hoorcolleges van ieder twee uur. Op het eerste en laatste college na, hebben alle hoorcolleges feitelijk eenzelfde structuur. Ten eerste zal een nadere blik worden geboden op een overzicht van de Nederlandse bestuursgeschiedenis in een bepaalde periode, gekoppeld aan inzichten en vraagstukken met betrekking tot bestuursgeschiedenis als wetenschappelijke discipline. Ten tweede wordt er in colleges ook aandacht besteed aan specifieke actuele voorbeelden of thema ‘s van bestuurshistorisch onderzoek. Deze voorbeelden worden deels verzorgd door gastsprekers en zijn bedoeld om studenten een idee te geven van de breedte en mogelijkheden van bestuurshistorisch onderzoek en hen kennis te laten maken met verschillende (actuele) bestuurskundige onderwerpen en hun relatie met geschiedenis.

In de cursus zullen studenten in het kader van een schrijfopdracht ook ervaring opdoen met ‘modern publiceren’ door het schrijven van een korte online open access publicatie over een bestuurshistorisch onderwerp. In een eenmalig afzonderlijk werkcollege zal hier aandacht aan worden besteed. Naast uitleg van de opdracht en werkwijze komen vooral de volgende onderwerpen ter sprake:

 • Wat zijn criteria voor een goede online wetenschappelijke publicatie?

 • Wanneer is informatie goed gedocumenteerd met correcte bronvermeldingen?

 • Hoe verricht je historisch onderzoek naar een bestuurskundig onderwerp?

 • Hoe schrijf je informatie goed en leesbaar op voor een breed publiek?

Deelname aan colleges / werkgroep:

 • Deelname aan de hoorcolleges is facultatief maar wordt uiteraard sterk aanbevolen.

 • Deelname aan de eenmalige werkgroep ten behoeve van de schrijfopdracht is verplicht.

Studielast

Totaal aantal te besteden uren voor dit vak is 140 uur waarvan:

 • Contacturen: 18 uur (14 uur college + 2 uur werkgroep + 2 uur tentameninzage / feedback)

 • Toetsing: 3 uur

 • Zelfstudie en werken aan schrijfopdracht: 119 uur

Toetsing

Toetsing voor dit vak bestaat uit twee onderdelen:

 • Een korte schrijfopdracht in de vorm van een online open access publicatie over een bestuurshistorisch onderwerp in combinatie met een verplicht in te leveren opzet (25%, deelcijfer 1).

 • Een schriftelijk tentamen met open vragen over alle besproken stof uit literatuur en hoorcolleges (75%, deelcijfer 2)

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door middel van een gewogen gemiddelde van de twee deelcijfers. Het vak is behaald als zowel het gewogen gemiddelde als deelcijfer 2 tenminste een 5,5 is. Compensatie wordt toegepast tussen deelcijfers 1 en 2. Dit betekent dat beide deelcijfers in geval van een onvoldoende eventueel kunnen worden herkanst afhankelijk van bovenstaande bepalingen. De vorm van de herkansing is gelijk aan de eerste kans. Het recht op het maken van herkansingen is aan regels gebonden. Zie de website van de examencommissie van de opleiding Bestuurskunde.

De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

De docent maakt gebruik van Blackboard voor het verspreiden van alle essentiële informatie behorende bij het vak. Blackboard zal ca. twee weken voor het begin van de cursus beschikbaar worden gemaakt. Studenten dienen zich zo spoedig mogelijk op Blackboard in te schrijven.

Andere leermiddelen/Literatuur

Handboek

 • Wagenaar F.P., Kerkhoff, A.D.N. & Rutgers M.R. (red.). (2011). Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland. Van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat (Bussum: Coutinho). Verplichte literatuur

Artikelen

 • Artikelen door studenten zelf te zoeken. De vakwijzer bij de cursus bevat een uitgebreide handleiding voor het zoeken naar en gebruiken van de opgegeven literatuur.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. A.D.N. (Toon) Kerkhoff

Turfmarkt 99 Den Haag, kamer 4.125
Spreekuur op afspraak

a.d.n.kerkhoff@fgga.leidenuniv.nl

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/toon-kerkhoff

Opmerkingen

Goede en leuke colleges zijn gebaat bij actieve en betrokken docenten en studenten. Dit betekent dat studenten geacht worden de stof voorafgaand aan het college te bestuderen en vragen te stellen als zaken onduidelijk zijn. Dat laatste kan zowel voor, tijdens als na de colleges, mondeling of via e-mail.