Prospectus

nl en

Beleid 1: Beleids- en besluitvorming (minor OBBM)

Course
2016-2017

Beschrijving

In de cursus Beleid 1 wordt kennisgemaakt met de belangrijkste theorieën en inzichten die de beleidswetenschap kent en zal nader worden ingegaan op het beleidsvormingsproces. Daarmee bouwt het vak voort op het vak Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap.

Het vak Beleid 1 gaat over drie cruciale fasen in de beleidscyclus: agendavorming, beleidsformulering en besluitvorming. Ten aanzien van het agendavormingsproces vragen we ons af hoe een probleem op de politieke agenda komt. Waarom besteden beleidsmakers wel aandacht aan het ene onderwerp en niet aan het andere? Hoe gaat het selectieproces in zijn werk? Beleidsformulering betreft de totstandkoming en definities van beleidsalternatieven. Vervolgens zullen we nagaan hoe besluitvormingsprocessen verlopen. Hierbij vormt het rationele model het vertrekpunt, waar we het organisatorische en politieke model tegen afzetten.

Leerdoelen

•Inzicht verkrijgen in de totstandkoming van overheidsbeleid
•Kennis verwerven van de belangrijkste ontwikkelingen, inzichten en theorieën van de beleidswetenschap
•Beleidsvormingsmodellen ten opzichte van elkaar kunnen plaatsen en kritisch analyseren
•Het zelfstandig en in groepsverband kunnen toepassen van de opgedane kennis op de praktijk en daarmee maatschappelijke gebeurtenissen kunnen begrijpen
•Vaardigheid ontwikkelen op het gebied van wetenschappelijk schrijven, onderhandeling, schrijven van beleidsnota’s en besluitvorming

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Minor en keuzevak studenten nemen geen deel aan werkcolleges.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
– contacturen: 25 uur
– uren zelfstudie: 115 uur

Toetsing

Vanwege het niveauverschil met reguliere Bestuurskundestudenten dienen minorstudenten op basis van extra literatuur een wetenschappelijk paper te schrijven. Zowel de opdracht als de literatuur en de inlevertermijn zullen in de vakwijzer en op Blackboard bekend worden gemaakt.

Deze groepspaper telt voor 40%
Daarnaast wordt er een tentamen afgenomen. Dit tentamen telt voor 60% van het eindcijfer.
Er is geen compensatie mogelijk.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing van het tentamen dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis. Voor herkansing paper hoeft niet ingeschreven te worden.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Een week voordat het vak start komt deze beschikbaar.
Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Literatuur

  • Howlett, M., Ramesh, M. (2009). Studying Public Policy: policy cycles and policy Dsubsystems. Oxford: Oxford University Press. N.B.! Met uitzondering van H7 t/m H9.

  • Kingdon, J.W. (2010). Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: Longman (de uitgaven van 2003 en 1995 zijn ook goed).

  • Allison, G., Zelikow, P. (1999). Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis, New York: Longman.

  • Literatuur uit de elektronische reader (Blackboard): dit wordt gedurende de cursus gecommuniceerd

Aanmelden

Meld je aan voor elke cursus in uSIS

Contact

Dhr Dr. G.E. Breeman