Prospectus

nl en

World Law

Course
2016-2017

Toegangseisen

Interesse in internationaal publiekrecht.
Propedeuse behaald. (Mag ook in een andere studie dan Rechtsgeleerdheid).

Beschrijving

Internationale rechtsregels vormen een onmisbaar kader voor het realiseren van de meest fundamentele mondiale waarden, zoals vrede en veiligheid, menselijke waardigheid en duurzame ontwikkeling. In de loop der tijden heeft dit recht een enorme ontwikkeling doorgemaakt: van interstatelijk volkenrecht, via internationaal publiekrecht, naar “wereldrecht” dat beoogt de gehele wereldgemeenschap te binden aan deze fundamentele waarden en normen, en directe betekenis te hebben voor burgers en volken. In dit keuzevak zal onderzocht worden in hoeverre dit wereldrecht al gestalte heeft gekregen en welke knelpunten er zijn. Hierbij worden conceptuele onderwerpen zoals soevereiniteit en fragmentatie gekoppeld aan concrete en actuele thema’s. We kijken bijvoorbeeld naar:

 • de organisatie van de wereld als internationale gemeenschap;

 • de bijdrage van het internationaal recht aan het realiseren van fundamentele mensenrechten en een recht op ontwikkeling;

 • vrede en veiligheid, waaronder de regels van collectieve veiligheid en het gebruik van geweld in het ‘wereldbelang’;

 • nieuwe concepten die gebaseerd zijn op een moderne interpretatie van het begrip soevereiniteit en meer de nadruk leggen op internationaal gedeelde verantwoordelijkheden, zoals de responsibility to protect;

 • het bestaan van verschillende deelgebieden in het internationaal recht en de gevolgen daarvan voor de eenheid van de internationale rechtsorde;

 • de rechten en plichten van nieuwe spelers in het internationale recht, in het bijzonder multinationale ondernemingen;

 • actuele ontwikkelingen in het internationale milieurecht, met bijzondere aandacht voor het klimaatprobleem.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is om via het thema wereldrecht studenten vertrouwd te maken met de totstandkoming en de werking van het internationale publiekrecht. Hierbij gaat het met name om de rol die het recht speelt bij het realiseren van mondiale waarden. Ook wordt onderzocht welke spanningen er bestaan tussen mondiale juridische normen en de grote mate van culturele en economische verscheidenheid tussen staten. Een concreet voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de rol van ontwikkelingslanden bij het realiseren van doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Naast het verdiepen van kennis over de inhoud van het internationale publiekrecht staat ook de vraag centraal welke actoren betrokken zijn bij de totstandkoming en ontwikkeling van het internationale recht. Naast staten gaat de aandacht gaat hierbij met name uit naar de rol van internationale organisaties ,multinationale ondernemingen, individuele burgers en niet-gouvernementele organisaties.

Leerdoelen:
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Gevorderd begrip van internationaal publiekrecht, in het bijzonder het recht van de Verenigde Naties.

 • Ervaring met het traceren, identificeren en waarderen van internationale rechtsbronnen.

 • Inzicht in de wijze waarop het internationaal recht wordt gevormd en hoe het zich ontwikkelt

 • Begrip van en inzicht in de rol van het recht bij het oplossen van mondiale vraagstukken

 • Het juridisch analyseren van actuele ontwikkelingen, beleidstukken en commentaren van organen van internationale organisaties, regeringen, en NGO’s.

 • Het schrijven van een juridisch betoog op het gebied van internationaal recht conform de gangbare eisen van het formuleren van een probleemstelling, juridisch analyseren, en zorgvuldig bronnengebruik en verwijzen, specifiek gericht op actuele ontwikkelingen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5 (1 per week)

 • Namen docenten: Prof. dr. N.J. Schrijver

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de voorgeschreven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 (1 per week)

 • Namen docenten: n.n.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van voorgeschreven literatuur en (beperkt) eigen onderzoek ter voorbereiding van papers en presentaties.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Deeltoetsen: Schrijven van vijf papers van 1000 woorden waarin wordt ingegaan op de stof van de betreffende week.

 • Praktische oefening: Het geven van één presentatie.

 • De papers bepalen elk 20% van het eindcijfer. In de beoordeling van de papers wordt ook de verplichte presentatie en actieve deelname tijdens de werkgroep van de betreffende week meegewogen. De eisen waaraan de papers en presentaties moeten voldoen zullen op blackboard worden gepubliceerd in een apart document. Er is geen afsluitend tentamen.

 • Een mondelinge herkansing staat open voor studenten die vijf papers hebben ingeleverd maar gemiddeld lager dan een 5.5 hebben gehaald. Tijdens de herkansing wordt de stof van de gehele cursus geëxamineerd.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Voor niet-juristen: Schrijver, N.J., Internationaal publiekrecht als wereldrecht, Boom Uitgeverij, Den Haag (meest recente druk)

 • Voorgeschreven literatuur via blackboard.

Werkboek:
Nee, alle opdrachten op blackboard

Reader:
Nee, alle informatie staat op blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: M.E. Hazelzet LL.M

 • Werkadres: KOG B 2.34

 • Bereikbaarheid: dagelijks via mail/tel

 • Telefoon: 06-345 346 92

 • E-mail: m.e.hazelzet@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Internationaal Publiekrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5277578/4775

 • E-mail: volkenrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Maximaal 60 studenten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.