Prospectus

nl en

Business Law & Economics

Course
2016-2017

LET OP: onderstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen

Toegangseisen

Propedeuse afgerond en kennis van Bedrijfseconomie Bachelor (onderdeel van het vak Economie) en Ondernemingsrecht Bachelor.

Beschrijving

De onderneming is een organisatievorm waarin krachten van verschillende stakeholders worden gebundeld. Maar hierbij doen zich allerlei (potentiële) conflicten – ‘agency problems’ – voor. Samenbundeling kan voordelen met zich meebrengen maar die kunnen te niet worden gedaan als sommige stakeholders hun risico’s proberen af te wentelen door opportunistisch gedrag, of zich anderszins voordelen proberen toe te eigenen ten koste van de andere partijen. Vanzelfsprekend proberen partijen dit gedrag contractueel uit te bannen, maar contracten zijn altijd onvolledig en veroorzaken allerlei transactiekosten. Partijen zoeken naar de optimale contractstructuur of governance structure waarin de contractkosten worden geminimaliseerd. Het ondernemingsrecht faciliteert deze samenbundeling, want zorgt voor de spelregels waarbinnen de zoektocht naar de optimale contractstructuur gestalte krijgt. Maar steeds doemen vragen op over de uitleg en de ratio van deze spelregels, hun effect, de vraag of zij moeten worden aangepast en hoe de nationale regels zich verhouden tot die van andere landen. Belangrijke, actuele discussies binnen het bedrijfsleven en de juridische wereld zijn op deze vragen terug te voeren. Voorbeelden betreffen de discussies over herziening van het Nederlandse vennootschapsrecht (bijvoorbeeld de flexibilisering van het BV-recht), het steeds terugkerende thema van tegenstrijdig belang van bestuurders, doorbraak van aansprakelijkheid, EU-fusie- en overnamerichtlijnen, de internationale Corporate Governance-discussie en de herziening van de Faillissementswet, maar ook actuele nieuwsitems zoals de sideletters van Ahold, de overname van ABN-AMRO en de invloed van de staat op “systeembanken”, de invloed van venture capitalists en de vraag aan wie de zeggenschap toekomt binnen de vennootschap/onderneming.

Bij kleine deelname wordt in onderling overleg een programma vastgesteld waarbij in verschillende sessies literatuur wordt bestudeerd en besproken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is de economische structuur van het ondernemingsrecht in kaart te brengen en te belichten met behulp van actuele thema’s; de economische inzichten staan hierbij centraal.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student is in staat grensoverschrijdend en interdisciplinair te denken en heeft inzicht in de bedrijfseconomische achtergronden en fundamenten van ondernemingswetgeving en kan deze herkennen in actuele bedrijfsjuridische/economische thema’s.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 3-4 uur: 2 (tenzij er minder dan 20 studenten zijn, dan worden er in plaats van de hoorcolleges extra werkgroepen gegeven).

 • Namen docenten: dr T.L.M. Verdoes.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voorgeschreven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal a 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr T.L.M. Verdoes

 • Van studenten worden (groepsgewijs) presentaties verwacht dan wel een actieve bijdrage aan de discussies.

Indien de omvang van de groep meer is dan twintig wordt in twee (hoor)colleges een economische inleiding op het onderwerp gegeven. In de werkgroepen wordt ingegaan op specifieke thema’s waarbij een centrale rol is toebedeeld aan door studenten verzorgde presentaties.
Bij een klein aantal studenten wordt in overleg een programma vastgesteld.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, of bij kleine aantallen mondeling over de opgegeven literatuur.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Literatuur wordt in onderling overleg vastgesteld.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.L.M. Verdoes

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag

 • Telefoon: 071 – 527 7753

 • E-mail: t.l.m.verdoes@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: Bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.