Prospectus

nl en

Het morele brein

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Studenten die zijn ingeschreven in de minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen hebben bij inschrijving voorrang boven andere studenten.

Beschrijving

Zijn specifieke delen van ons brein speciaal bestemd voor morele besluitvorming? Kan de neurowetenschap iets bijdragen aan filosofische discussies over ethiek, bijvoorbeeld over morele verantwoordelijkheid? Wat is morele verantwoordelijkheid eigenlijk? Empirisch wetenschappelijk onderzoek suggereert dat ons handelen, oordelen en besluiten aan inlvoeden onderhevig is die aan onze aandacht ontsnappen. Deze cursus bespreekt enkele van deze bevindingen en de relevantie ervan voor filosofische debatten over moreel handelen. Het bespreekt ook wat de filosofische aannames zijn van het onderzoek.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een overzicht te geven van de hedendaagse wijsgerige discussie over de morele verantwoordelijkheid;

 • belangrijke onderwerpen met betrekking tot moraal en morele besluitvorming te formuleren op het interdisciplinaire gebied;

 • schriftelijk en mondeling te argumenteren over deze onderwerpen;

 • zelfstandig te reflecteren met betrekking tot de bestudeerde materie.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
Minor Ethiek, politiek en cultuur 2016-2017

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege met ruimte voor discussie

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen van colleges: 14 × 3 uur: 42 uur

 • Toetsing (schriftelijk tentamen): 3 uur

 • Bestuderen van verplichte literatuur: 14 × 6 uur = 84 uur

 • Voorbereiden colleges, kritische vragen en opdrachten: 14 × 4 uur = 56 uur

 • Voorbereiden presentatie: 43 uur

 • Feedback op presentaties medestudenten: 15 uur

 • Voorbereiden schriftelijk tentamen 37 uur

Toetsing

 • Referaat, mondelinge presentatie en opdrachten (30%)

 • Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (70%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.
Voldoende participatie aan het college en de praktische opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen of de herkansing.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen dat de volledige collegestof beslaat. Het cijfer van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • de verdeling van opdrachten;

 • feedback sessies;

 • het bekend maken van literatuur en andere afspraken.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

Nader te bepalen.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de “website”: http://hum.leidenuniv.nl/studenten/administratie/

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Opmerkingen

-