Prospectus

nl en

Roman laughter

Course
2016-2017

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Grappen vormen een van de moeilijkste en uitdagendste categorieën bronnen die er zijn voor de historicus. Wat in het verleden grappig was, is dat voor ons vaak niet, en soms is uit de bronnen niet eens duidelijk op te maken waar een grap begint en waar hij eindigt. Tegelijk biedt humor een uitstekend inzicht in de normen en waarden van een maatschappij. In dit college verdiepen we ons in de Romeinse humor aan de hand van een recent boek van Mary Beard en de daarin besproken primaire bronnen. Dat de Romeinen konden lachen staat buiten kijf, en dat er hard en vaak gelachen werd ook. Maar een groot deel van de Romeinse humor is grof, flauw, of sadistisch, en veel gevoel voor zelfspot lijken de Romeinen ook al niet te hebben gehad. Centraal staat de vraag of we Romeinse humor echt kunnen begrijpen.

Het college begint met een entreetoets. 48 uur van te voren moet een essay worden ingeleverd over de eerste 3 hoofdstukken van het boek van Beard (pp. 1-69, zie literatuurlijst hieronder). De essayvraag wordt een week eerder op Blackboard bekend gemaakt.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 2. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
 4. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
 5. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
 6. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. – 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. verwerft inzicht in het gebruik van humor als historische bron voor het analyseren van normen en waarden;
 2. verwerft kennis van de belangrijkste relevante Romeinse literaire bronnen en de daarmee verbonden bronkritiek.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 13 × 2 uur = 26 uur

 • Voorbereiden college: 13 × 2 uur = 26 uur

 • Maken opdracht(en) 1-3 (inclusief bestuderen literatuur): 3 × 10 uur = 30 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 198 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-10

 • Opdracht 1 (Entreetoets)
  Getoetste leerdoelen: 7-8

 • Opdracht 2 (Inleiding en definitieve bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 1

 • Opdracht 3 (Referaat over van tevoren gecirculeerd hoofdstuk)
  Getoetste leerdoelen: 1-2, 6

 • Participatie (zowel op college als op blackboard)
  Getoetste leerdoelen: 6

Weging

Werkstuk: 70%
Opdracht 1 = Essay entreetoets: 5 %
Opdracht 2 = Inleiding en bibliografie: 10 %
Opdracht 3 = Referaat over van tevoren gecirculeerd hoofdstuk: 10 %
Participatie: 5 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Werkstukken die met een 5 zijn beoordeeld mogen op aanwijzingen van de docent worden herzien, werkstukken die met een 4 of lager zijn beoordeeld moeten over een nieuw onderwerp worden geschreven. Voor de deadline zie overzicht deadlines.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema;

 • opgave verdere collegeliteratuur;

 • powerpoints colleges;

 • discussieforum.

Literatuur

M. Beard, Laughter in Ancient Rome. On joking, tickling, and cracking up (Berkeley etc. 2014). Dit boek moet worden aangeschaft. Voorafgaand aan het college moet H.1-3 (p.1-69) zijn bestudeerd.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. L.E. Tacoma

Opmerkingen

Het college kan zowel door historici als classici worden gevolgd; desgewenst kan voor classici een aangepast programma van 5 ECTS worden samengesteld.