Prospectus

nl en

Stage minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief

Course
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor de studenten die de gehele interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief volgen. Je komt in aanmerking voor een stageplaats als je de eerste vier vakken van de minor met goed gevolg afgerond hebt.

Let op: de indeling van de beschikbare stageplaatsen vindt in maart plaats, dit betekent dat je de vakken in blok 2 bij de eerste tentamenkans moet halen. Studenten die op een later tijdstip voldoen aan de toegangseisen, lopen de kans geen geschikte stageplaats meer te vinden.

Beschrijving

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief. Dit vak kan niet als keuzevak gevolgd worden.

In de afsluitende stage legt de minorstudent een verband tussen de verworven multidisciplinaire inzichten en de praktijk. Het stagecoördinaat van de minor biedt stageplaatsen aan bij instellingen en personen die in de praktijk met preventie, opsporing of behandeling van kindermishandeling te maken hebben.
De student houdt op de stage-instelling een presentatie over de multidisciplinaire benadering van kindermishandeling (op basis van de eerdere vakken) en werkt in de stagebiedende instelling mee aan een (onderzoeks-)opdracht en schrijft hierover een verslag dat door de docent wordt beoordeeld.

Leerdoelen

Hoofddoel van de stage is dat de student praktijkervaring opdoet in een professionele omgeving en leert zelfstandig en verantwoordelijk mee te functioneren in een organisatie (professionele houding); vergroten inzicht in de beroepspraktijk; verder ontwikkelen van de eigen bekwaamheden (competenties); leren reflecteren op het eigen functioneren.
Eindtermen:

 1. Vakinhoud
  1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

 2. Academische Vaardigheden
  3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
  3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.
  3.5 Correct mondeling rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 3. Professioneel Gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
  4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.
  4.3 Is in staat om het eigen leerproces te sturen.
  4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.
  4.5 Toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.
  4.6 Kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

Rooster

N.v.t.

Onderwijsvorm

Stage

Toetsing

Beoordeling op basis van het stageverslag geschiedt door de stagebegeleider en de schriftelijke beoordeling van de stageverlener.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

N.v.t.

Aanmelden

Let op: Voor de minor in zijn geheel en voor de afzonderlijke vakken moet je je apart inschrijven. Inschrijven voor de minor kan via uSis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6000MKNDMN vind je de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing.

Informatie over aanmelden voor de stage wordt gegeven op Blackboard, en via U-mail.

Contact

Stagecoördinator: dr. Doreen Arnoldus

Opmerkingen

Voor de stage krijg je 5 ects. Het is mogelijk om de stage te verlengen; de studiepunten die dat extra oplevert, worden als ‘extra-curriculair’ bijgeschreven maar mogen niet gebruikt worden om elders aan een minimum aantal studiepunten te komen.