Prospectus

nl en

Introduction to Ancient History 1: from Mycenaean Greece to the Hellenistic world

Course
2016-2017

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Het college heeft geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Dit college beoogt de deelnemende studenten een algemeen overzicht te bieden van de Griekse geschiedenis tussen de bouw van de eerste Myceense paleizen (1600 v. Chr.) tot en met de verovering van Ptolemeïsch Egypte door de Romeinen (30 v. Chr.). In het college staan de politieke, sociale, economische en religieuze geschiedenis centraal. Daarnaast wordt bijzondere aandacht besteed aan de rol van oorlogvoering in de Griekse wereld en aan het verband tussen militaire en politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
Na het succesvol doorlopen van de cursus beschikt de student over:

 • overzichtskennis van de Griekse geschiedenis tussen 1600 v. Chr. en 30 v. Chr., mede in de context van de (Euraziatische) wereldgeschiedenis, waarbij de nadruk ligt op kennis van de politieke, sociale en religieuze geschiedenis.

 • globale kennis van de volgende onderwerpen: de grote maatschappelijke structuren in de oudheid (economisch leven, sociale hiërarchie, politieke organisatie), verbanden tussen militaire en maatschappelijke ontwikkelingen en gemeenschapsleven en mentaliteit in de oudheid (maatschappij en individu, mannen en vrouwen, religie, filosofie en wetenschap).

Vaardigheden
De student leert:

 • de op college behandelde achtergrondinformatie te verwerken in korte essayvragen (schriftelijke presentatievaardigheden).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • bijwonen college: 26 uur;

 • voorbereiden college: zie bestuderen literatuur;

 • bestuderen literatuur: 112 uur;

 • toetsing: 2 uur.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen, bestaande uit twee deeltoetsen.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De deeltoetsen kunnen afzonderlijk worden herkanst.

Blackboard

Voor de cursus zal geen Blackboard worden gebruikt.

Literatuur

 • F. Naerebout & H.W. Singor, Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis (Amsterdam, 2008 of later);

 • H. van Wees, Greek Warfare. Myths and Realities (London 2004).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

De bladzijden die voor de deeltentamens moeten worden bestudeerd, zullen in het eerste college bekend worden gemaakt.

Contact

Dhr. Prof. dr. L. (Luuk) de Ligt