Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

SC Seminar Anthropology

Course
2016-2017

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Diversiteit en de sociaal wetenschappelijke bestudering daarvan, met name vanuit de culturele antropologie, staat centraal in deze cursus. Van Japan wordt vaak gezegd dat het een cultureel homogeen land is, maar een nadere beschouwing laat een grote verscheidenheid aan leefwerelden met eigen regels en gewoonten zien. Dit college richt zich op culturele diversiteit binnen Japan: op subculturen die het gevolg zijn van verschillende afkomst (sociaal, etnisch, locaal), of vanwege verschillende milieus, gerelateerd aan werk, opleiding, hobby, leeftijd, bijvoorbeeld.

Leerdoelen

  • Vertrouwd raken met basisbegrippen, centrale concepten en thema’s van de culturele antropologie van Japan, met name in relatie tot de bestudering van subculturen. Wat zijn de uitgangspunten van onderzoekers? Wat zijn de belangrijkste thema’s en knelpunten? Welke problemen komt men bij onderzoek tegen?

  • oefenen in zelfstandig relevante bronnen te lokaliseren, deze kritisch te analyseren, hierover te discussiëren en presentaties te houden

  • het ontwikkelen van schrijf- en onderzoeksvaardigheden door schriftelijk verslag te doen van onderzoek t.b.v. een eigen eindpaper.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

  • werkcollege

Studielast

  • totale studielast 5 ec = 140 uur

  • 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

  • literatuur en webposts, presentatie = 40 uur.

  • schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek) = 74 uur

Toetsing

A. Participatie-element (40% ), bestaat uit:
-1. aanwezigheid (70%) en aktief meedoen werkcolleges.
-2. 3 webposts: totaal 6, waarvan 4 voldoende moeten zijn.
-3. 2 (korte) presentatie (1 groepspresentatie) tijdens een van de bijeenkomsten.

B. Analytisch en onderzoekselement (een afsluitend paper met kritisch literatuurverslag over, in overleg met docent te kiezen, onderwerp, 2500-3000 woorden) (60%).

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor de eindpaper een voldoende heeft behaald en het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen en de eindpaper voldoende is. Voor de eindpaper geldt een deadline voor het inleveren van een eerste versie en voor de definitieve versie.

Blackboard

Blackboard is essentieel. Cursusopzet, voorbereiding, inleveren van werkstukken en opdrachten en alle andere informatie en mededelingen worden via Blackboard gegeven.

Literatuur

Op te geven via Blackboard

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr.M. Winkel.