Prospectus

nl en

Filosofisch Duits

Course
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor bachelorstudenten Wijsbegeerte.

Beschrijving

In deze cursus worden teksten gelezen van belangrijke Duitstalige filosofen van de 18de tot de 21ste eeuw, beginnend bij Immanuel Kant (zie voor het complete overzicht de Blackboard-site). Uitgangspunt voor de discussie vormen de grammaticale en semantische karakteristieken van de Duitse taal. Ingegaan wordt op de ruimte of de beperkingen die zulke eigenschappen bieden aan de betekenisgeving van filosofische teksten. Daarbij komt het perspectief van de auteur aan bod maar vooral dat van de (professionele) lezer van zulke teksten. Een van de middelen die worden ingezet om de relevante discussiepunten op te sporen, is de vertaling (Duits-Nederlands).

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond :

 • heeft algemene kennis van en inzicht in het specifieke taalgebruik van een beperkt maar representatief corpus van teksten van Duitstalige filosofen uit de 19e-21e eeuw;

 • heeft specifieke kennis van en inzicht in semantische en syntactische problemen in hun onderlinge samenhang (zinsconstructies, specifiek idioom) en kan die relateren aan filosofische interpretatieproblemen;

 • beschikt over een zodanige passieve beheersing van de Duitse grammatica en het specifiek Duitse filosofische idioom dat hij/zij met behulp van een woordenboek en een grammatica Duitstalige filosofische teksten adequaat kan vertalen en analyseren.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject of Standaardtraject), tweede jaar.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur =140 uur

 • Bijwonen van colleges: 13 × 2 uur = 26 uur

 • Voorbereiding van de colleges (incl. opdrachten): 13 × 8 = 104 uur

 • Voorbereiding van de afsluitende opdracht: 10 uur

Toetsing

 • Actieve participatie tijdens de collegezittingen (10%);

 • Goede voorbereiding van de tussentijdse opdrachten (30%);

 • Afsluitend tentamen (vertaling en analyse) (60 %).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn. De afsluitende opdracht moet echter met voldoende resultaat worden afgesloten.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets, de afsluitende vertaling. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Voldoende participatie aan het college en de voorbereidende opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt onder meer gebruikt voor het ter beschikking stellen van collegemateriaal.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • De primaire teksten worden via Blackboard ter beschikking gesteld (als pdf of link);

 • Van Dale woordenboek Duits-Nederlands (online beschikbaar via de universitaire website) en DWB (Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971). online toegankelijk;

 • Duitse grammatica (Helbig: Grundfragen und Abriß; Weinrich: Textgrammatik der deutschen Sprache of een online-grammatica.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.M. Müller