Prospectus

nl en

Scriptieseminar Wijsbegeerte

Course
2016-2017

Toegangseisen

Het scriptieseminar is verplicht voor bachelorstudenten Wijsbegeerte die in semester 2 gaan werken aan hun BA-eindwerkstuk. Het seminar staat niet open voor andere studenten.

Een student heeft toegang tot het scriptieseminar en kan starten met het eindwerkstuk als ten minste 120 EC van het bachelorprogramma is afgerond en ten minste één BA3-cursus uit de gekozen specialisatie (afstudeerrichting) succesvol is afgesloten.

Beschrijving

Het scriptieseminar is een integraal onderdeel van de fase waarin het BA-eindwerkstuk wordt geschreven (10 EC in totaal). Het doel van het seminar is een bijdrage te leveren aan het produceren van een goed BA-eindwerkstuk in de tijd die daarvoor staat (280 uur) en in de periode die daarvoor is bedoeld (semester 2 van het derde studiejaar). Studenten die zijn vertraagd en het eindwerkstuk schrijven in semester 1, volgen het generieke scriptieseminar op faculteitsniveau.

Voor het scriptieseminar zijn zes bijeenkomsten gepland van elk 2 uur (zie collegerooster) die worden begeleid door een docent van de opleiding; twee bijeenkomsten in het begin van het tweede semester, één bijeenkomst halverwege, en twee aan het einde van het semester.

De nadruk van het seminar ligt in de eerste fase, bij de start van het eindwerkstuk, omdat juist in die fase vaak vertraging optreedt. In de eerste twee bijeenkomsten wordt met name aandacht besteed aan de ontwikkeling en formulering van een adequate, voldoende afgebakende probleemstelling, zodat geen tijd verloren gaat aan steeds weer nieuwe, ongerichte literatuurstudies. Tijdens de voorlaatste bijeenkomst worden conceptversies van de werkstukken besproken, terwijl de laatste bijeenkomst is ingeruimd voor presentaties van de resultaten van ieders onderzoek.

De docent van het scriptieseminar heeft de rol van procesbewaker en is (uitzonderingen daargelaten) niet de begeleider van het BA-eindwerkstuk. De student maakt met zijn/haar begeleider afspraken met betrekking tot de planning en begeleiding bij het schrijven van het eindwerkstuk, die door de student en de begeleider schriftelijk worden vastgelegd in het formulier Afspraken BA-eindwerkstuk Wijsbegeerte (zie Protocol afstudeerfase bachelor). De afspraken betreffen de keuze van het onderwerp van het werkstuk en de fasering van het onderzoek.

Leerdoelen

Het doel van het scriptieseminar is een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de eindkwalificaties die zijn vastgelegd voor het BA-eindwerkstuk:

Een student die het BA-eindwerkstuk succesvol heeft afgerond is in staat om:

  • onder supervisie een werkplan voor het afstudeerwerkstuk te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren;

  • vakwetenschappelijke literatuur te selecteren en te verzamelen;

  • de in de opleiding verworven kennis en inzichten toe te passen bij het oplossen van problemen binnen het vakgebied;

  • zelfstandig een eigen standpunt te bepalen in een actuele filosofische discussie;

  • onderzoeksresultaten ordelijk, helder, toegankelijk en met argumenten omkleed in een schriftelijk verslag vast te leggen.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Voor het seminar geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

  • Bijwonen seminars: 12 uur

Toetsing

Het seminar kent geen formele toetsing. Wel zal elke student op elke bijeenkomst de daarvoor geplande activiteiten moeten hebben afgerond wil hij of zij worden toegelaten tot het bachelorexamen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor communicatie en instructie.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

Nader te bepalen.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de “website”: http://hum.leidenuniv.nl/studenten/administratie/

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. H.W. Sneller

Opmerkingen

Niet van toepassing.