Prospectus

nl en

Antieke wijsbegeerte

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt een historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van de westerse wijsbegeerte vanaf haar oorsprong in de vijfde eeuw v.Chr. tot in de zesde eeuw n.Chr. De ontwikkeling van het filosofische denken wordt gepresenteerd als een reeks debatten in relatie tot de maatschappelijke en politieke veranderingen die zich in deze lange periode hebben voltrokken. In de colleges ligt het zwaartepunt bij het invloedrijke gedachtengoed van Heraclitus, Parmenides, Socrates, Plato, Aristoteles, Stoa, Scepticisme en Neoplatonisme.

Leerdoelen

De cursus heeft tot doel de student:

 • een overzicht te geven over de hoofdlijnen van de antieke wijsbegeerte in haar historische context, incl. periodisering, bronnen, en het volgen van de ontwikkeling van filosofische thema’s over een langere periode;

 • een kennismaking te bieden met de wetenschappelijke methode van historische interpretatie en onderzoek in de antieke wijsbegeerte;

 • een kennismaking te bieden met de geschiedenis van het vak en relevante thema’s uit de geschiedfilosofie;

 • een kennismaking te bieden met de problematiek van bronnen en vertalingen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft basale kennis van:

 • de wetenschappelijke methode van historische interpretatie en onderzoek en kan deze toepassen op in college behandelde teksten;

 • de geschiedenis van het vak en enkele thema’s uit de geschiedfilosofie;

 • de problematiek van het gebruik van bronnen (zowel in de oudheid als nu) en in het bijzonder van het verantwoord gebruik van vertalingen van Griekse en Latijnse teksten.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een overzicht over de antieke wijsbegeerte in hoofdlijnen te geven;

 • filosofen en stromingen inhoudelijk te dateren en te plaatsen in een ruimere historische context;

 • het ontstaan en de ontwikkeling van filosofische thema’s in de antieke wijsbegeerte te beschrijven over een langere periode.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject of Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur =140 uur

 • Bijwonen colleges: 13 × 3 = 39 uur

 • Maken deel- en eindtentamen: 2 × 3 uur = 6 uur

 • Bestuderen syllabus: 38 uur

 • Collegevoorbereiding (opdrachten): 37 uur

 • Voorbereiden deeltentamen: 10 uur

 • Voorbereiden eindtentamen: 10 uur

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen met korte open (invul)vragen en essayvragen (50%);

 • Schriftelijk eindtentamen met korte open (invul)vragen en essayvragen (50%);

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Voldoende aanwezigheid en voorbereiding van teksten en opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de tentamens en/of herkansing.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen met korte open vragen en essayvragen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van extra studiemateriaal;

 • het beschikbaar stellen van proeftentamens;

 • communicatie.

Literatuur

 • Syllabus Griekse en Romeinse wijsbegeerte.

 • Syllabus Inleiding Antieke wijsbegeerte: kaarten, teksten, opdrachten, overzichten.

 • Overig collegemateriaal wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Syllabi zijn verkrijgbaar via Readeronline

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. F.A.J. de Haas

Opmerkingen

Niet van toepassing.