Prospectus

nl en

Logica

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus is een inleiding op de formele logica. De student leert redeneringen te beoordelen op hun geldigheid en vertalingen te maken naar de formele taal. Hierbij staan de propositie- en predikatenlogica centraal. Onderwerpen die eveneens aan de orde komen: drogredenen, waarheid, geldigheid, alternatieve logische systemen.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • elementaire argumentatietechnieken van de propositielogica;

 • de verschillende soorten van drogredenen;

 • het verschil tussen Aristotelische logica, klassieke logica, intuïtionistische logica en meerwaardige logica;

 • basisbegrippen uit de wijsbegeerte van de logica, zoals waarheid, geldigheid en identiteit.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • elementaire argumentatietechnieken van de propositielogica toe te passen in wijsgerige en niet-wijsgerige teksten;

 • vertalingen te maken van de natuurlijke taal naar de propositie- en predikaatlogica.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject of Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor/werkcollege.

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur =140 uur

 • Bijwonen colleges: 13 × 3 = 39 uur

 • Toetsing (maken tentamens): 2 uur + 3 uur = 5 uur

 • Voorbereiden colleges: 13 × 4 uur = 52 uur

 • Voorbereiding deeltentamen: 12 uur

 • Voorbereiding eindtentamen: 32 uur

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen met open vragen: 20%

 • Schriftelijk eindtentamen met open vragen: 80%

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studenten die niet hebben deelgenomen aan het deeltentamen zijn uitgesloten van het eindtentamen en worden verwezen naar de herkansing.

Herkansing

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de volledige stof, bestaande uit een schriftelijk tentamen. Het cijfer van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal (PowerPoints);

 • het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten, etc.

Studenten dienen zich zelf in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Volker Halbach, The Logic Manual (Oxford University Press, 2010).

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. M.S. van der Schaar

Opmerkingen