Prospectus

nl en

Klassieke teksten: Descartes' Meditaties

Course
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Tijdens het college wordt de Meditaties van Descartes gelezen. Het werk gaat over Descartes’ zoektocht naar zekerheid en de rol van een Godsidee in zijn denken. Descartes’ denken is van grote invloed geweest op het denken van de moderne tijd, vooral m.b.t. het absolute onderscheid tussen lichaam en geest en de zoektocht naar zekerheid. Ook de reactie van denkers als Hobbes, Gassendi, Arnauld, Spinoza, Locke en Leibniz op de Meditaties van Descartes wordt tijdens het college behandeld.

Als voorbereiding tot het schrijven van een afrondend paper leert de student tijdens de cursus goede filosofische vragen te stellen, die uiteindelijk leiden naar een vraagstelling voor het paper.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • een klassieke wijsgerige tekst: de Meditaties van Descartes.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een klein filosofisch paper te schrijven;

 • een goede vraagstelling voor het paper te formuleren;

 • een opzet te maken voor een klein paper;

 • een argumentatief betoog te schrijven.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges: 14 weken x 3 uur = 42 uur

 • Voorbereiden college en bestuderen literatuur: 52 uur

 • Maken van opdrachten: 10 uur

 • Schrijven van paper (inclusief bestuderen van aanvullende literatuur): 36 uur

Toetsing

 • Paper: 100%

Weging

Het resultaat voor het paper bepaalt voor 100% het eindcijfer, maar het voldoen aan praktische opdrachten ter voorbereiding op de colleges en voldoende participatie aan het college zijn een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan het tentamen en de herkansing.

Herkansing

De herkansing bestaat uit paper. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde (deel)cijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van cursusmateriaal;

 • het uitwisselen van informatie.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.

Literatuur

 • R. Descartes, Meditaties, Boom, Amsterdam

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. M.S. van der Schaar

Opmerkingen