Prospectus

nl en

Metafysica (met tutorial)

Course
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Inleiding in de geschiedenis en systematiek van enkele kernbegrippen uit de Westerse metafysica, waaronder ding en eigenschap, realisme en idealisme, noodzaak en contingentie, lichaam en geest, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd.

Leerdoelen

Doelstelling

Studenten verwerven basiskennis van de geschiedenis en systematiek van enkele kernbegrippen uit de westerse metafysica, waaronder ding en eigenschap, noodzaak en contingentie, lichaam en geest, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd. Studenten inzicht in de historische en systematische samenhang tussen metafysische en wetenschappelijke vragen. Studenten oefenen zich in het schrijven van korte, betogende papers.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de geschiedenis van de metafysica, met nadruk op Aristoteles, Descartes, Kant en Rorty;

 • de ontwikkeling van de metafysica opgevat als categoriale analyse en de samenhang tussen ontologie en epistemologie;

 • de relatie van de metafysica tot andere wetenschappelijke disciplines.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • kernbegrippen van de metafysica te hanteren in woord en geschrift;

 • zelfstandig kritisch na te denken over mogelijkheid en zin van de metafysica;

 • korte filosofische essays te schrijven aan de hand van specifieke opdrachten.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor- en werkcollege (2 uur)

 • Tutorial (2 uur)

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur =140 uur

 • Bijwonen colleges (13 × 2 uur): 26 uur

 • Bijwonen tutorials (13 × 2 uur): 26 uur

 • Bestuderen literatuur: 40 uur

 • Maken van huiswerkopdrachten (5 × 4 uur): 20 uur

 • Schrijven deelpaper: 8 uur

 • Schrijven eindpaper: 16 uur

Toetsing

 • Huiswerk in de vorm van opdrachten (10%)

 • Mid-term paper (40%)

 • Eindpaper (50%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets, bestaande uit een paper. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van verplichte literatuur

 • huiswerkopdrachten

 • paperopdrachten

Literatuur

 • Een reader met alle verplichte literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen

Niet van toepassing.