Prospectus

nl en

History of Modern Philosophy (with tutorials)

Course
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Aan de hand van welk criterium is het mogelijk om een denken ‘modern’ te noemen? Dit zal onze leidende vraag zijn gedurende deze cursus, waarin we een aantal fundamentele denkers, thema’s en ontwikkelingen zullen bespreken welke tot de zogenoemde ‘Moderne Filosofie’ horen. Ons vertrekpunt zal zijn het vertrouwen in de Rede zoals we deze vinden in het Verlichtingsdenken; we zullen ons van het Britse Empirisme (Locke en Hume) bewegen naar de filosofieën van Kant en Hegel. Nadruk zal liggen op de complexe maar fundamentele verbanden tussen filosofie en de ontwikkeling van de moderne wetenschap, religie en de veranderende sociale en politieke wereld.

Centrale thema’s die zullen worden geadresseerd zijn de fundamenten, grenzen en mogelijkheden van kennis en wetenschappelijk redeneren, het probleem van vrijheid en determinisme, subjectiviteit en de waarneming.

Leerdoelen

Doelstellingen

Deze cursus beoogt studenten te voorzien van een breed begrip van de centrale vragen, ontwikkelingen en transformaties binnen de traditie van de Moderne Filosofie. Speciale aandacht zal worden gegeven aan de complexe verbanden tussen verschillende filosofische theorieën en de manieren waarop deze zijn getransformeerd. Nadruk zal worden gelegd op het lezen en begrijpen van primaire teksten. Op deze wijze is de cursus niet alleen gericht op het verschaffen van basiskennis en algemeen begrip van de belangrijkste denkers van deze tijd, maar dient tevens als introductie tot het lezen van filosofische literatuur.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste filosofische posities en problemen van Kant tot Hegel;

 • de belangrijkste teksten waarin deze problemen zijn ontwikkeld;

 • de belangrijkste filosofische problemen die voortkomen uit deze posities en die van invloed zijn geweest op theorieën een posities vanaf Hegel.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • primaire teksten op het gebied van de Moderne Filosofie te lezen en te begrijpen;

 • de belangrijkste posities en argumenten in deze teksten te analyseren, evalueren en bekritiseren

 • een kort paper te schrijven waarin een filosofische vraag op heldere wijze wordt behandeld;

 • heldere en gedetailleerde reconstructies te schrijven van specifieke argumenten uit de primaire teksten.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege (2 uur)

 • Tutorial (2 uur)

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges (13 weken x 2 uur): 26 uur

 • Bijwonen tutorials (13 weken x 2 uur): 26 uur

 • Bestuderen literatuur en voorbereiden colleges: 52 uur

 • Voorbereiden en maken take home-tentamen: 13 uur

 • Schrijven eindpaper: 23 uur

Toetsing

 • Take home-tentamen (50%)

 • Eindpaper (50%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.
Praktische opdrachten ter voorbereiding op de colleges en voldoende aanwezigheid en participatie aan het college zijn een voorwaarde voor deelname aan het (deel)tentamen en/of herkansing.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van informatie over de cursus.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Reader

Readers en syllabi zijn verkrijgbaar via Readeronline

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. R. Uljée

Opmerkingen

Niet van toepassing.