Prospectus

nl en

Epistemologie (met tutorial)

Course
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Het doel van deze cursus is studenten een inleiding te geven tot de centrale ideeën en debatten in de hedendaagse epistemologie, vanuit een historisch en analytisch perspectief. Tijdens de hoorcolleges en door nadere studie van een tekstboek en een selectie van primaire teksten zullen studenten kennismaken met verschillende onderwerpen in de epistemologie, inclusief de aard en de waarde van kennis, de verschillende soorten kennis, de bronnen van kennis, theorieën van epistemologische rechtvaardiging, het probleem van inductie, scepticisme, de aard van de waarheid, het bewijs, overtuiging/geloof en perceptie, en de aard en mogelijkheid van a priori kennis.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste en de meest recente ontwikkelingen, ideeën en debatten in de hedendaagse epistemologie;

 • de argumenten en concepten in de historische en recente literatuur die van belang zijn om geavanceerde discussies kritisch te volgen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • zowel mondeling als schriftelijk overzichtelijke samenvattingen te maken van teksten en theorieën, en eigen kritische standpunten te formuleren en te beargumenteren met betrekking tot de behandelde filosofische posities binnen de epistemologie.

 • een kort essay te schrijven over een specifiek aspect van de epistemologie, waarin een eigen positie wordt ingenomen en verdedigd.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege (2 uur)

 • Tutorial (2 uur)

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen van hoorcolleges: 14 × 2 = 28 uur

 • Bijwonen van tutorials: 14 × 2 = 28 uur

 • Toetsing (schriftelijk deeltentamen): 3 uur

 • Voorbereiden van colleges (incl. opdrachten), en bestuderen literatuur: 14 × 3 = 42 uur

 • Voorbereiden mid-term tentamen: 11 uur

 • Schrijven en voorbereiden eindpaper: 28 uur

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen (35% van het eindresultaat)

 • Eindpaper van ca. 2000 woorden (65% van het eindresultaat)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Praktische oefeningen, i.e. adequate uitwerkingen van wekelijkse opdrachten, presentaties tijdens tutorials, adequate deelname aan vakinhoudelijke discussies en schrijfworkshops tijdens tutorials, en het inleveren van een essayplan, vormen een voorwaarde voor toelating tot de cursusafronding.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets, een schriftelijk tentamen met enkele essayvragen, die de volledige leerstof beslaat. Het het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Praktische opdrachten, i.e. adequate uitwerkingen van wekelijkse opdrachten, presentaties tijdens tutorials, adequate deelname aan vakinhoudelijke discussies en schrijfworkshops tijdens tutorials, en het inleveren van een essayplan, vormen een voorwaarde voor toelating tot de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het versturen van berichten aan studenten;

 • het beschikbaar stellen van sommige studiematerialen zoals de syllabus;

 • het bekendmaken van cijfers

Literatuur

Essentieel tekstboek

 • Duncan Pritchard (2014), What is this Thing Called Knowledge? (Routledge, 3rd ed.)
  (beschikbaar op Blackboard en in de boekhandel)

Aanvullende literatuur

(Aanvullende literatuur wordt ter beschikking gesteld of zal online [bijvoorbeeld op JSTOR] of in een boekhandel beschikbaar zijn):

 • Bertrand Russell, delen uit The Problems of Philosophy (Knowledge by acquaintance and knowledge by description, pp. 25-32).

 • Plato, delen uit de Meno.

 • E. Gettier (1963). ‘Is Justified True Belief Knowledge?’ Analysis 23, pp.121-123, ook opgenomen in Sosa & Kim eds. (2000), pp. pp. 58-59.

 • L. Bonjour (1985/1999). ‘The Dialectic of Foundationalism and Coherentism’, Greco & Sosa eds. (1999), pp. 117-144.

 • A. Goldman (1979). ‘What is Justified Belief?’, in Sosa & Kim eds. (2000), pp. 340-353.

 • M.G.F. Martin (1995). ‘Perception’ in Grayling (ed.), pp. 26-43.

 • A.J. Ayer (1936). Language, Truth, and Logic, Chapter 4.

 • David Hume, Enquiry Concerning Human Understanding, Section 4.

 • Descartes, Meditations Concerning First Philosophy, Meditation 1

 • P. K. Unger (1975). Ignorance: A Case for Scepticism; delen herdrukt als ‘An Argument for Scepticism’ in Sosa & Kim eds. (2000), pp. 42-52.

 • R. Nozick (1981). ‘Knowledge and Scepticism’ in Sosa & Kim eds. (2000), pp. 79-102.

Nuttige collecties

 • Sosa, E & J. Kim (eds.) (2000). Epistemology: An Anthology, (Oxford: Blackwell).

 • N. Lemos (2007). An Introduction to the Theory of Knowledge. (Cambridge, C.U.P.)

 • Greco, J. & E. Sosa (eds.) (1999). The Blackwell Guide to Epistemology, (Blackwell, Oxford).

 • Grayling, A.C. (1995). Philosophy: A Guide Through the Subject. (Oxford: O.U.P.)

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. A. Schipper

Opmerkingen

Niet van toepassing.