Prospectus

nl en

Taalfilosofie (met tutorial)

Course
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor tweedejaars voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

De cursus geeft een introductie tot en overzicht van de taalfilosofie aan de hand van een tekstboek, aanvullende teksten, en een selectie van primaire teksten. Filosofie in de 21e eeuw, vooral in de Anglo-Amerikaanse analytische traditie, legt een sterke nadruk op het begrijpen van de werking van taal. Het doel van deze cursus is vooral om studenten te voorzien van een basis in de fundamentele aanpak van (linguïstische) betekenis en referentie, te vinden in het werk van Frege, Russell, Quine, Kripke, en de taalhandelingentheoretici, zoals Austin en Searle. Aandacht zal worden gegeven aan fundamentele kwesties met betrekking tot de relatie tussen concepten als betekenis, waarheid, intentie, en context. Ook het gebruik van taalfilosofische theorieën voor andere gebieden van de filosofie (bijvoorbeeld metafysica, epistemologie, filosofie van de geest en de sociale en politieke dimensies van taal) zal worden onderzocht.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van :

 • de belangrijkste taalfilosofische theorieën (Frege, Russell, Quine, Strawson, Kripke, Austin, Searle, en anderen);

 • de verschillende benaderingen van betekenis en referentie te vinden in de analytische traditie;

 • methodes om de verschillende standpunten vooral over de kwesties van betekenis en referentie kritisch te evalueren;

 • het gebruik van deze theorieën voor de rest van de filosofie.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • zowel mondeling als schriftelijk overzichtelijke samenvattingen te kunnen maken van teksten en theorieën, en eigen kritische standpunten te formuleren en te beargumenteren met betrekking tot de behandelde filosofische posities binnen de taalfilosofie.

 • een kort essay te schrijven over een specifiek aspect van de taalfilosofie, waarin een eigen positie wordt ingenomen en verdedigd.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject), tweede jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege

 • Tutorial

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen van hoorcolleges: 13 × 2 = 26 uur

 • Bijwonen van tutorials: 13 × 2 = 26 uur

 • Voorbereiden van colleges en bestuderen literatuur: 13 × 3 = 39 uur

 • Schrijven mid-term paper of take home-opdracht: 17 uur

 • Schrijven eindpaper, inclusief voorbereiding: 32 uur

Toetsing

 • Mid-term paper of take-home opdrachten (35% van het eindresultaat)

 • Eindpaper van ca. 2500 woorden (65% van het eindresultaat)

Weging

Het eindcijfer is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Praktische oefeningen, i.e. adequate uitwerkingen van wekelijkse opdrachten, presentaties tijdens tutorials, adequate deelname aan vakinhoudelijke discussies en schrijfworkshops tijdens tutorials, en het inleveren van een essayplan, vormen een voorwaarde voor toelating tot de cursusafronding;

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets, een schriftelijk tentamen met enkele essayvragen, die de volledige leerstof beslaat. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Praktische oefeningen, i.e. adequate uitwerkingen van wekelijkse opdrachten, presentaties tijdens tutorials, adequate deelname aan vakinhoudelijke discussies en schrijfworkshops tijdens tutorials, en het inleveren van een essayplan, vormen een voorwaarde voor toelating tot de herkansing. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het versturen van berichten aan studenten;

 • het beschikbaar stellen van sommige studiematerialen zoals de syllabus;

 • het bekendmaken van cijfers

Literatuur

Kernteksten (aanschaffen)

 • Martinich, A.P. (ed.) (2008), The Philosophy of Language, 5th ed., Oxford: OUP.

 • Lycan, W.G. (2008), Philosophy of Language: a Contemporary Introduction, 2nd ed., London: Routledge.

Aanvullende literatuur

Aanvullende literatuur wordt ter beschikking gesteld of zal online (bijvoorbeeld op JSTOR) of in een boekhandel beschikbaar zijn.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. A. Schipper

Opmerkingen

Niet van toepassing.