Prospectus

nl en

Wetenschapsfilosofie

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De moderne wetenschappen leveren de meest systematische en gedetailleerde kennis op die mogelijk lijkt. Zij berusten echter op expliciete en impliciete vooronderstellingen die de kritische aandacht van filosofen verdienen. De wetenschapsfilosofie tracht een volledig en overtuigend beeld te geven van de grondslagen en methoden van de wetenschappen. In deze cursus zal wekelijks een centraal probleem van de hedendaagse wetenschapsfilosofie aan de orde gesteld worden. Verder zal de betekenis van de wetenschapsfilosofie voor bredere wijsgerige vraagstellingen worden toegelicht.

Leerdoelen

Doelstellingen

Deze cursus geeft een inleidend systematisch beeld van de wetenschapsfilosofie. De colleges stellen studenten in staat om enkele moderne problemen, theorieën en debatten betreffende de wetenschappelijke praktijk te begrijpen en te volgen. Verder wordt de student in staat gesteld om eigen standpunten in te nemen en te motiveren.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de plaats van de wetenschapsfilosofie ten opzichte van overige takken van de wijsbegeerte en van de empirische wetenschappen;

 • kernbegrippen in de wetenschapsfilosofie, waaronder “waarneming”, “theoriegeladenheid”, “onderdeterminatie”, “falsificatie”, “paradigma”, “revolutie”, “natuurwet” en “empirische adequatie”;

 • enkele moderne debatten in de wetenschapsfilosofie betreffende deze kernbegrippen;

 • enkele belangrijke standpunten en stromingen in het kader van deze debatten, waaronder empirisme, positivisme, inductivisme, falsificationisme, realisme en instrumentalisme;

 • de bijdragen tot deze debatten van enkele vooraanstaande moderne wetenschapsfilosofen, waaronder Thomas S. Kuhn en Karl R. Popper;

 • enkele (onopgeloste) problemen in de hedendaagse wetenschapsfilosofie, waaronder het probleem van de onderdeterminatie van theoriekeuze door waarneming en problemen betreffende realisme en instrumentalisme.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een omschrijving van de wetenschapsfilosofie als wijsgerige en wetenschappelijke disciplines te geven en te bediscussiëren;

 • een toelichting van de bovengenoemde kernbegrippen in de wetenschapsfilosofie te geven en te bediscussiëren;

 • een omschrijving van de bovengenoemde debatten in de wetenschapsfilosofie te geven;

 • een omschrijving en beoordeling van de bovengenoemde standpunten en stromingen in het kader van deze debatten te geven;

 • een eigen standpunt met betrekking tot deze debatten te kiezen en te motiveren;

 • een omschrijving van de bovengenoemde problemen in de hedendaagse wetenschapsfilosofie te geven en suggesties voor het oplossen daarvan te schetsen en te beoordelen.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject of Standaardtraject), tweede jaar.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast (5 EC x 28 uur): 140 uur.

 • Bijwonen colleges (13 weken x 3 uur): 39 uur

 • Toetsing: maken van schriftelijke tentamens (2 uur + 3 uur): 5 uur

 • Voorbereiden colleges en maken van opdrachten (13 × 1 uur): 13 uur

 • Bestuderen tekstboek (ca. 250 pagina’s) en overige literatuur: 43 uur

 • Voorbereiding tentamens: 40 uur

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen met essayvragen (20% van het eindcijfer)

 • Schriftelijk eindtentamen met essayvragen (80% van het eindcijfer)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één schriftelijk tentamen dat de volledige leerstof beslaat. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van studiemateriaal.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Alan F. Chalmers, What Is This Thing Called Science? Vierde editie. Buckingham: Open University Press, 2013. ISBN 9780335262786 (pbk).

 • Overige literatuur zal voorgeschreven worden gedurende de cursus.

De literatuur hoeft niet vóór aanvang van de cursus bestudeerd te worden.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. J. W. McAllister

Opmerkingen

Niet van toepassing.