Prospectus

nl en

Plato's Timaeus: natuur, wetenschap en de mens

Course
2016-2017

Toegangseisen

 • BA-studenten Wijsbegeerte: propedeuse behaald.

 • Overige studenten: propedeuse behaald, en de volgende cursus(sen): Antieke wijsbegeerte

Voor keuzevak- en contractstudenten is het aantal plaatsen beperkt.

Beschrijving

In dit college lezen en analyseren we Plato’s Timaeus, het enige werk van Plato dat zonder onderbrekingen in circulatie is geweest tot op vandaag. Oppervlakkig gezien is het één van de twee meest invloedrijke scheppingsverhalen in de Westerse geschiedenis (de ander is het bijbelboek Genesis). Als we beter kijken blijkt dat de dialoog de bestaansvoorwaarden uitwerkt van Plato’s politieke project, de mathematisering van de fysische werkelijkheid ter hand neemt, en de fundamentele vraag stelt hoe autonoom materiële processen kunnen zijn als er nog ruimte moet blijven voor moraal. We kijken in detail naar filosofisch relevante interpretatieproblemen, en leggen Plato’s origineel naast beroemde voorbeelden van de receptie van de dialoog in de filosofie (Calcidius, Neoplatonisme, School of Chartres, Ficino).

Leerdoelen

Doelstellingen

In dit college lezen en analyseren we Plato’s beroemde dialoog Timaeus. Oppervlakkig gezien is het één van de twee meest invloedrijke scheppingsverhalen in de Westerse geschiedenis (de ander is het bijbelboek Genesis). Bij nader inzien blijkt dat de dialoog de bestaansvoorwaarden uitwerkt van Plato’s politieke project, de mathematisering van de fysische werkelijkheid ter hand neemt, en de fundamentele vraag centraal stelt hoe autonoom materiële processen kunnen zijn als er nog ruimte moet zijn voor moraal. We kijken in detail naar filosofisch relevante interpretatieproblemen, en leggen Plato’s origineel naast beroemde voorbeelden van de receptie van de dialoog in filosofie en wetenschap (Calcidius, Neoplatonism, School of Chartres, Ficino).

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • Inhoud en argumentatie van Plato’s Timaeus en de positie van deze dialoog in Plato’s werk;

 • Interpretatieproblemen en –mogelijkheden van de dialoog in relatie tot voorbeelden van de receptie van de Timaeus in de filosofie.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • op filosofisch vruchtbare wijze voorbeelden van receptie van de Timaeus te vergelijken met Plato’s origineel;

 • de structuur van de argumentatie in de Timaeus te vergelijken met die van moderne discussies over bijv. fysisch reductionisme en intelligent design

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen colleges (12 × 3 uur): 36 uur

 • Voorbereiden college incl. lezen voorgeschreven literatuur: 12 × 6 = 72 uur

 • Voorbereiden presentatie van 20-30 minuten: 48 uur

 • Onderzoek en schrijven eindpaper: 120 uur

 • Studiebegeleiding: 4 uur

Toetsing

 • Referaat met PowerPoint over een voorgeschreven passage uit de Timaeus of latere receptie (25%)

 • Eindpaper (75%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.
Voldoende participatie aan het college en de voorbereidende opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen of de herkansing.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets, bestaande uit een paper. Het cijfer voor de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • wekelijkse opdrachten en literatuuroverzichten;

 • verspreiding Powerpoints e.d.;

 • instructie en informatie.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Tekst Timaeus
  De beste Nederlandse vertaling is te vinden in X. de Win, Plato Verzameld werk. Nieuwe geheel herziene uitgave, deel 5 (met korte aantekeningen). Op internet circuleren minder betrouwbare vertalingen. De vertaling van Warren-Molengraaf staat te ver van het origineel om bruikbaar te zijn.
  Een goedkope Engelse vertaling is Plato. Timaeus and Critias. A new translation by Robin Waterfield with an introduction by Andrew Gregory, Oxford World Classics, Oxford 2008 (met uitstekende inleiding en commentaar).
  Grieks (voor classici en andere liefhebbers): J. Burnet, Platonis opera Tomus IV, Oxford Classical Texts 1963.

 • T.K. Johansen, Plato’s Natural Philosophy. A Study of the Timaeus-Critias. Cambridge 2004. (analytische en systematische reeks essays, ter kritische bespreking tijdens college.)

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. F.A.J. de Haas

Opmerkingen

Niet van toepassing.