Prospectus

nl en

Speech Acts in logica en democratie

Course
2016-2017

Toegangseisen

BA-studenten Wijsbegeerte: propedeuse behaald, evenals de tweedejaarscursus Taalfilosofie.

Beschrijving

In onze democratie zijn emoties een steeds grotere rol gaan spelen, en politici weten daar handig gebruik van te maken. Waar voorheen de representatieve democratie garant stond voor distantie en overweging, lijkt het er nu op dat kortetermijndenken en de vraag ‘Wat vindt de kiezer van mij?’ alles bepalend zijn geworden. Het stemmen kan evengoed de uitdrukking zijn van een weloverwogen oordeel als van onderbuikgevoelens. De centrale vraag van het college is: ‘Hoe kunnen we het redeneren weer een belangrijke plaats geven binnen de democratie?’ Het college wil een verbinding leggen tussen onderwerpen uit de theoretische filosofie en onderwerpen en uit de praktische filosofie. Zeventiende-eeuwse filosofen zoals Descartes en Locke legden zelf al die verbinding. Hoe bepalen hun theorieën over het oordeel hun opvattingen over religieuze tolerantie? En hoe kunnen deze theorieën gebruikt worden binnen alternatieve vormen van democratie? In blok 2 worden klassiekers uit de speech act theorie als die van Austin en Searle gelezen. Aan het eind van de cyclus wordt samen met de studenten een poging gedaan om deze theorieën relevant te maken voor vragen uit de politieke filosofie.

Leerdoelen

Doelstellingen

De student maakt kennis met een primaire tekst uit de moderne wijsbegeerte, en krijgt daardoor kennis van centrale onderwerpen uit de taalfilosofie, logica en philosophy of mind waarin de noties taalhandeling, oordeel, waarheid en rechtvaardiging een centrale rol spelen.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van :

 • basisbegrippen en meer geavanceerde begrippen uit de wijsbegeerte van de logica, en de relatie van deze noties met begrippen uit de kennistheorie, taalfilosofie en philosophy of mind;

 • centrale onderwerpen uit de taalfilosofie, logica en philosophy of mind waarin de noties taalhandeling, oordeel, waarheid en rechtvaardiging een centrale rol spelen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • actief deel te nemen aan een werkgroep op niveau 400 (zelfstandige inbreng, actief vragen stellen, discussiebijdragen leveren, etc.);

 • een primaire (hedendaagse) tekst met aandacht en op kritische wijze te lezen, en secundaire literatuur evenwichtig te beoordelen;

 • een mondelinge presentatie te houden waaruit blijkt dat de student de stof goed verwerkt heeft, en deze op een zelfstandige, kritische manier weet te presenteren;

 • een paper te schrijven waarin een aanzet blijkt tot zelfstandig denken en een argumentatieve opbouw aanwezig is.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen colleges: 3 uur p/w x 13 weken = 39 uur

 • Bestuderen literatuur en voorbereiden colleges: 150 uur

 • Voorbereiden mondelinge presentatie: 11 uur

 • Schrijven paper (incl. onderzoek en bestuderen literatuur): 80 uur

Toetsing

 • Paper: 100%

Weging

Het resultaat voor het paper bepaalt voor 100% het eindcijfer, maar voldoende en actieve participatie aan het college en het houden van een mondelinge presentatie zijn een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan het tentamen en/of de herkansing.

Herkansing

 • Paper

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de volledige stof, bestaande uit een paper. Het cijfer voor de herkansing vervangt eerder behaalde cijfers.

Een student die niet aan praktische opdrachten (i.e. aanwezigheid, participatie, mondelinge presentatie) heeft voldaan, heeft geen toegang tot het tentamen en dus automatisch ook niet tot de herkansing.
Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

Nader te bepalen

Literatuur

Nader te bepalen

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. M.S. van der Schaar

Opmerkingen